uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Formuláře úřadu

ODBOR BYDLENÍ

Žádost o přechod nájemní smlouvy podle § 2279 a 2282 zák. č. 89/2012 Sb., k žádosti je nutné vyplnit ještě tento formulář:  
Výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů
Žádost o pronájem obecního bytu (ŽB1), k žádosti je nutné vyplnit ještě tento formulář:
Výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů 
Žádost o přidělení konkrétního bytu (ŽB2)
Žádost o výměnu bytu – Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Žádost o změnu v nájemní smlouvě
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy (společný nájem)
Žádost o zúžení nájemní smlouvy po rozvodu manželství
Žádost o souhlas s úpravami bytu
Žádost o pronájem nebytového prostoru
Žádost o pronájem parkovacího stání Merhautova 13
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu parkovacího místa Merhautova 13
Žádost o pronájem/pacht pozemku
Žádost o odprodej domu

ODBOR FINANČNÍ

Žádost o povolení tomboly ve smyslu zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění

ODBOR MAJETKOVÝ

ODBOR ORGANIZAČNÍ

Přihláška k výběrovému řízení
Čestné prohlášení
Lustrační osvědčení
Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

Právní oddělení:

Místní poplatky ze psů:

Přihlášení psa
Odhlášení psa
Změna údajů

Místní poplatky z ubytovací kapacity:

Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity
Hlášení s výpočtem místního poplatku z ubytovací kapacity
Hlášení o ukončení činnosti podléhající místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt:

Hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Hlášení o výši vybraného místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Hlášení o ukončení činnosti podléhající místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

POLIKLINIKA LESNÁ

ODBOR STAVEBNÍ

Ohlášení stavby
Oznámení o užívání stavby 
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
Ohlášení odstranění stavby, zařízení, terenních úprav
Oznámení záměru
Oznámení změny v užívání stavby
Rozhodnutí změny v užívání stavby
Pasport stavby
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
Žádost o změnu Územního plánu města Brna
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívaní území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o stavební povolení
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného povolení
Žádost o územní souhlas
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Adresář možných dotčených správních úřadů a vlastníků a správců inženýrských sítí, komunikací a pozemků státu nebo města

Veřejné prostranství - komunikace
Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Žádost o vyhrazené parkovací stání (firemní vozidla)
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci - sjezdu
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P
Metodika udělování souhlasu za vlastníka místní komunikace k žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v případě zřízení vyhrazeného parkovacího stání
Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace
Žádost o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace za účelem umístění sítí 

Žádosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. k vodoprávnímu řízení
Žádost o vyjádření
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Odd. matriky
Dotazník k uzavření manželství (formulář vyžadujeme vytištěný oboustranně)
Údaje o svědcích
Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň
Žádost o vydání osvědčení /církevní sňatek/
Žádost o vystavení "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" /sňatek s cizincem/
Oznámení o přijetí předchozího příjmení do šesti měsíců ode dne právní moci rozsudku o rozvodu
Žádost o změnu jména - příjmení nezl. dítěte
Souhlas dítěte staršího 15 let se změnou svého jména-příjmění
Souhlas otce ze změnou jména - příjmení svého dítěte
Žádost o změnu jména - příjmení
Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

Odd. hospodářské
Oznámení o konání shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím

Další formuláře
Žádost o poskytnutí informace 
Odvolaní proti rozhodnutí
Žádost o poskytnutí dotace / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území městské části Brno-sever
Oznámení změn a doplnění v evidenci zemědělského podnikatele
Přihláška k poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro prodejní zařízení, zařízení k poskytování služeb nebo reklamní zařízení na území městské části Brno-sever
Žádost o vydání rybářského lístku pro českého občana
Žádost o vydání rybářského lístku pro cizince
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
Žádost o odškodnění
Žádost o povolení k užívání pozemků veřejné zeleně
Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti