uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Dotace z rozpočtu MČ Brno-sever

Příloha č. 1/2av usnesení 7/81. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 23.08.2018

 

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ A POUŽITÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účelem těchto Pravidel je stanovit základní rámec a sjednotit postup při projednávaní, poskytování a využívání dotací z rozpočtu statutárního města Brno, městské části Brno-sever fyzickým nebo právnickým osobám provádějícím veřejně prospěšné činnosti a činnosti prospěšné pro městskou část Brno-sever a její obyvatele. Konkrétní účel dotace stanovuje žadatel v žádosti o dotaci (dále jen „individuální dotace“).
2. Dotace pro účely těchto Pravidel je účelové poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu městské části Brno-sever, které jsou schváleny Zastupitelstvem městské části Brno-sever v určitém objemu na podporu veřejně prospěšných oblastí, na jejichž realizaci a rozvoji má městská část Brno-sever zájem a poskytuje se na základě posouzení jednotlivých žádostí.
3. Pro účely těchto Pravidel jsou rozlišovány individuální dotace:
          3.1 Jednorázová účelová dotace na konkrétní akci pořádanou žadatelem
          3.2 Účelová dotace na zajištění provozu žadatele
          3.3 Účelová dotace na pořízení movitého majetku a technické zhodnocení vlastního nemovitého majetku žadatele. V tomto případě je poskytována investiční dotace do výše maximálně 50% způsobilých investičních nákladů.
4. Rámcové vymezení oblastí, u kterých si konkrétní účel a konkrétní požadovanou částku stanoví žadatel, je uvedeno v čl. II těchto Pravidel.

II. ŽÁDOST A OKRUH ŽADATELŮ

1. Dotace jsou poskytovány pouze na základě žádosti podané na příslušném formuláři, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel.
2. Žádost s přílohami žadatel zasílá prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adresu Městská část Brno-sever, Úřad městské části Brno-sever, Odbor organizační, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo odevzdává prostřednictvím podatelny Úřadu MC Brno-sever na téže adrese.
3. Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat v termínu od 01.09. do 31.10. včetně roku předcházejícího rok, pro který je dotace požadována. Ve všech případech je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum předání provozovateli poštovních služeb. Žádosti, u kterých nebude dodržen termín pro podání žádosti, nebudou hodnoceny. Výjimka z tohoto ustanovení může být udělena kolektivními orgány městské části (Radou městské části popř. Zastupitelstvem městské části) v případech, kdy poskytnutím dotace z rozpočtu městské části Brno-sever je podmiňováno poskytnutí dotace z jiných veřejných zdrojů na základě vyhlášené veřejné výzvy.
4. Žadatelem o dotaci může být zejména zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, církevní organizace nebo jiná právnická či fyzická osoba (dále jen „žadatel“):
          • podporující zájmovou činnost a využití volného času na území městské části Brno-sever,
          • pořádající společenské a kulturní akce na území městské části Brno-sever,
          • podporující činnost sportovních oddílů, konání sportovních akcí a závodů na území městské části Brno-sever,
          • poskytující sociální služby na území městské části Brno-sever nebo občanům městské části Brno-sever,
          • zabývající se péči o opuštěná a zatoulaná zvířata převážně na území městské části Brno-sever.
5. Odbor organizační Úřadu MČ Brno-sever podle oblasti a účelu dotace požadovaného žadatelem přidělí žádost k dalšímu zpracování věcně příslušnému odboru. Věcně příslušnými odbory pro poskytování dotací se dle těchto Pravidel rozumí:
 a) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pro podporu:
     - žadatelem poskytované sociální služby,
     - žadatelům působících v oblasti národnostních menšin a v oblasti etnik,
     - prevence kriminality, patologických jevů a protidrogové politiky,
     - činnosti doplňující zdravotnické a sociální služby,
     - aktivit na podpory rodiny.
 b) Odbor školství a kultury pro podporu:
     - akcí a provozních nákladů v oblasti kulturních a společenských aktivit,
     - akcí a provozních nákladů v oblasti volnočasových aktivit a zájmové činnosti,
     - akcí a provozních nákladů v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit.
 c) Odbor životního prostředí a místního hospodářství pro podporu
     - péče o opuštěná a zatoulaná zvířata,
     - projektů a realizací dětských hřišť a sportovišť.
5. Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným nebo založeným statutárním městem Brnem nebo jednotlivými městskými částmi.
6. V žádosti žadatel musí specifikovat účel, na který chce dotaci použít a konkrétní požadovanou částku. Žadatel dále uvede ve formuláři žádosti, který je přílohou č. 1 těchto Pravidel nebo doloží následující přílohy:
          • identifikaci žadatele a doklad prokazující právní subjektivitu žadatele,
          • věcně a srozumitelně formulovaný popis programu, projektu, činnosti, služby nebo jiné aktivity s jasně určeným cílem,
          • dobu, v níž má být dosaženo účelu,
          • odůvodnění žádosti,
          • finanční rozvahu projektu včetně plánovaných celkových výdajů a příjmů,
          • doklad o aktuálním bankovním spojení,
          • stanovy popř. doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele resp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy,
          • souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, pro účely řízení o přidělení dotace v rámci úkonů spojených s přijetím, evidencí, projednáním a archivováním žádosti,
          • čestné prohlášení, že žadatel ke dni podání žádosti je/není v úpadku, je/není proti němu zahájeno insolvenční řízení, bylo/nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, je/není v likvidaci, dle jeho znalostí je/není proti němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce, má/nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, nebo dluh na daních či sociálním a zdravotním pojištění, vede/nevede soudní spor se statutárním městem Brnem, a pokud ano, jaký je předmět sporu,
          • seznam případných příloh žádosti,
          • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
S ohledem na účel dotace mohou být požadovány i další doklady, které je k žádosti nutno doložit. V případě žádosti na více akcí žadatel vyplňuje žádost pro každou akci zvlášť. Přílohy postačí v jedné kopii. Podané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí.
7. Věcně příslušný odbor posoudí podanou žádost o poskytnutí dotace z hlediska dodržení formálních náležitostí žádosti a dodržení termínu podání. V případě nedostatků v žádosti nebo jejích přílohách, případně jiných nesrovnalostí vyzve věcně příslušný odbor žadatele k jejich odstranění. Žadatel je povinen žádost opravit či doplnit nejpozději do 3 týdnů od doručení takové výzvy.
8. Na přiznání dotace nevzniká žadateli podáním žádosti právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši.

III. POSTUP PŘI PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SCHVÁLENÍ DOTACE

1. Žádost o dotaci nejprve projednají věcně příslušné Komise Rady městské části, které poté Radě městské části doporučí, zda a v jaké výši poskytnout žadateli dotaci.
2. Návrh veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) o poskytnutí dotace je předložen ke schválení Radě městské části popř. Zastupitelstvu městské části v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a obecně závaznou vyhláškou města Brna, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění.
3. Dotace je poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podrobnější podmínky pro užití dotace.
4. Žadatelé, kterým poskytnutí dotace nebylo schváleno, jsou o této skutečnosti písemně informováni včetně důvodu nevyhovění žádosti.

IV. POUŽITÍ DOTACE

1. Použití, vyúčtování či vrácení dotace a jejich termíny se řídí podmínkami konkrétní smlouvy o poskytnutí dotace, těmito Pravidly a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Komise EU č. 1407/2013 a č. 651/2014.
2. Žadatel, jemuž byla schválena dotace, poskytne věcně příslušnému odboru potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Příjemce dotace je dále pak povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru nebo jinému kontrolnímu orgánu průběžně i následně kontrolovat realizaci projektu, provést kontrolu účetnictví a kontrolu dodržování účelu poskytnuté dotace a jiných podmínek konkrétní smlouvy.
3. Poskytnutá dotace je vždy účelově vázána. Konkrétní účel je vymezen ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí být ze strany příjemce dodržen.
4. Dotaci lze použít, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak, nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta. Poskytnuté finanční prostředky lze užít pouze v příslušném roce a nesmí být převáděny do roku následujícího. Nevyužitá dotace nebo její část musí být poskytovateli vrácena ve stanoveném termínu.
5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dotaci nelze použít na reprezentaci, tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění, výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje, cestovní náhrady, výdaje spojené se zahraničními cestami, odměny statutárních a kontrolních orgánů žadatele, na mzdy a odměny zdravotnických a sociálních pracovníků vč. odvodů, na stravné a jízdné zaměstnanců, členské příspěvky v národních i mezinárodních institucích, splátky finančních závazků a leasingové splátky, odpisy majetku, tvorbu kapitálového jmění (zisku), rekondiční a rehabilitační pobyty, pokuty a sankce, výzkum a vývoj, nespecifikované výdaje, tj. výdaje, které nelze účetně doložit a které nesouvisí s poskytovanou službou, akcí, nebo činností, na dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám, na pokuty, penále a sankce a na náklady na provedení účetního auditu.
6. Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace se příjemce zavazuje také k dodržování všech podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

V. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE

1. Příjemce dotace, s nímž byla smlouva o poskytnutí dotace uzavřena, je povinen předložit věcně příslušnému odboru Úřadu městské části Brno-sever v termínu uvedeném ve smlouvě písemnou závěrečnou zprávu s případnou fotodokumentací a finančním vypořádáním dotace, které obsahuje přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení do rozpočtu poskytovatele s přiloženými doklady.

VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla jsou závazná, nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak.
2. Žadatel popř. příjemce dotace je povinen bezodkladně písemně oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v poskytnutých údajích o organizaci, jejich statutárních orgánech, kontaktních údajích, IČ, DIČ aj. v předložené žádosti nebo čestném prohlášení.
3. Žadatel o dotaci i příjemce dotace podáním žádosti o dotaci souhlasí se zveřejněním svých údajů vč. jmenovitého zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
4. Tato Pravidla jsou účinná od 01.09.2018.
5. Těmito pravidly se ruší Pravidla pro poskytování a použití účelových dotací z rozpočtu městské části Brno-sever, schválená 7/12. schůzí Rady městské části Brno-sever, konané dne 03.09.2015.
6. Tato Pravidla byla schválena na 7/81. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 23.08.2018 usnesením č. 28/2av.

 

 

zadost o poskytnuti dotace 1

zadost o poskytnuti dotace 2

zadost o poskytnuti dotace 3

zadost o poskytnuti dotace 4

zadost o poskytnuti dotace 5

Organizační pokyny k vyplnění žádosti