uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Jednací řád zastupitelstva

 

Jednací řád rady MČ Brno-sever

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen rady) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích ustanovení a zabezpečení úkolů.

Článek 2
Působnost rady

1. Rada je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu MČ Brno-sever (dále jen ZMČ).

2. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva MČ Brno-sever a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

3. Další základní úkoly a činnosti rady jsou upraveny zejména v § 99 – 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a ve Statutech města Brna.

Článek 3
Složení rady

Rada je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem z řad členů ZMČ.

Článek 4
Schůze rady

Rada se schází k pravidelným schůzím dle programu činnosti, případně podle potřeby k mimořádné schůzi. Její schůze jsou neveřejné.

Článek 5
Svolání schůze rady

1. Schůze rady svolává starosta nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu.

2. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze, jakož i navržený pořad jednání. Člen rady pozvánku obdrží nejméně týden předem a materiál k ní si vyzvedne na úseku kanceláře úřadu vždy 6. dne od 12:00 hodin před konáním schůze. Pozvánka na mimořádnou schůzi a předání materiálů bude zajištěno zvláštním způsobem.

3. Neúčast na schůzi rady je povinen každý člen rady oznámit starostovi předem s uvedením důvodu.

Článek 6
Příprava schůzí rady

1. Schůzi rady připravuje starosta nebo místostarosta.

2. Rada jedná zpravidla na podkladě písemných předloh členů rady, tajemníka úřadu, předsedů komisí, vedoucích odborů. Komise předkládají radě zápisy ze svého jednání. Písemné předlohy předkládané vedoucími odborů budou předem parafovány uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Brno-sever a tajemníkem úřadu dle schválených kompetencí. V případě potřeby budou písemné předlohy předem projednány v komisích rady. Písemné materiály budou nejpozději 7 dnů před jednáním rady předloženy kanceláři úřadu.

3. Návrhy usnesení musí být vždy předloženy písemně.

Článek 7
Účastníci schůze

1. Schůze rady se kromě jejích členů účastní tajemník úřadu s hlasem poradním.

2. Rada může přizvat k jednání osoby, jejichž přítomnost pokládá za účelnou. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 8
Jednání rady

1. Schůzi řídí starosta, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místostarosta.

2. Na počátku jednání se projedná program schůze. Každý člen rady může navrhnout doplnění programu o projednání naléhavé záležitosti, pokud možno písemně.

3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů.

4. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu. O návrhu rozhodne rada hlasováním.

5. V případě, že je radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány, poté o variantě původní.

Článek 9
Dotazy a stížnosti

1. Po vyčerpání pořadu jednání mohou členové rady vznášet dotazy, stížnosti a náměty starostovi, místostarostům, ostatním členům rady a tajemníkovi úřadu.

2. Na dotazy odpovídá dotázaný ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi rady, pokud si žadatel nevyžádá odpověď písemnou, případně v jiné lhůtě.

Článek 10
Usnesení rady a kontrola jeho plnění

1. Usnesení vyhotovuje do 7 dnů písemně zapisovatelka, podepisuje ho starosta společně s místostarostou, případně pověření členové rady. Usnesení je rozesíláno do 7 dnů po jednání dotčeným subjektům. Starosta zašle Magistrátu města Brna usnesení rady.

2. Kontrolu usnesení přijatých radou provádí:
a) rada v případě usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradila předložení kontrolní zprávy
b) tajemník Úřadu MČ Brno-sever ve spolupráci se starostou či místostarosty, kteří mají odpovědnost za oblast, do které usnesení spadá. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti městské části Brno-sever, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva
c) vedoucí odborů úřadu, do jejichž pracovní náplně podle organizačního řádu spadá usnesení svým obsahem nebo jimž usnesení ukládá úkoly. Provádí běžnou evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení, sledují a v případě potřeby provádí operativní šetření, zda uložené úkoly jsou ve stanovených termínech plněny
d) pracovnice kanceláře úřadu provádí evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení.

3. Usnesení rady se ukládají u pracovnice kanceláře úřadu.

Článek 11
Organizačně technické zabezpečení přípravy a jednání rady

1. Koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání rady vykonává tajemník úřadu.
Originály předkládaných písemných zpráv budou uloženy v oddělení kanceláře úřadu.

2. O jednání rady pořizuje zapisovatelka zápis, který obsahuje
- den, místo, jména přítomných
- jméno předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválený pořad schůze rady
- předmět jednání s uvedením předkladatelů materiálu
- text usnesení, termín a zodpovědnost
- průběh a výsledky hlasování.
3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, je uložen včetně všech materiálů na oddělení kanceláře ÚMČ k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání schůze rady. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

4. Z jednání je zpravidla pořizován zvukový záznam, který může být použit pouze následujícím způsobem:
- při zpracování zápisu zapisovatelkou
- pouze pro členy Rady městské části Brno-sever
Zvukový záznam je archivován po dobu 6 měsíců na oddělení kanceláře úřadu a je zakázáno bez schválení rady vytvářet z něj kopie.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád byl schválen 19. Radou městské části Brno-sever, konanou dne
20. prosince 2007 a nabývá účinnosti 21. prosince 2007.

2. Tento Jednací řád ruší předchozí Jednací řád schválený 27. Radou městské části
Brno-sever, konanou dne 16. listopadu 2000, včetně všech změn Jednacího řádu.


       Ing. Leo Vencík                                                                 Radomír Vavrouch
 starosta MČ Brno-sever                                                 místostarosta MČ Brno-sever

Usnesení rady

ZKOUŠKA HRVE

 

http://www.sever-brno.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

Usnesení rady

ZKOUŠKA HRVE

 

http://www.sever-brno.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena k přijímání datových zpráv doručovaných na ÚMČ Brno-sever.

Adresa elektronické podatelny úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí datových zpráv na datových nosičích
Elektronická podání na datových nosičích (tj. CD-R, CD-RW, popř. DVD-R, DVD-RW médiích, USB flash discích) lze přímo předávat na podatelně ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, přízemí, dv. č. 1 nebo na elektronické podatelně úřadu - přízemí, dv. č. 14, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 13:00.

Pravidla potvrzování přijetí datových zpráv
Přijetí datové zprávy se odesílateli potvrzuje pomocí zprávy.

V případě překročení datového limitu, nestandardní přílohy nebo podezření na škodlivý kód nemusí být datová zpráva doručena. V případě, že vám nebude potvrzeno přijetí datové zprávy, kontaktujte neprodleně odbor vnitřních věcí.

Vzor datové zprávy
"Vaše podání bylo přijato na ÚMČ Brno-sever dne.... v ....hod. Dne .... v ... hod. bylo Vaše podání zaevidováno pod č.j. ............. na podatelně úřadu a předáno k dalšímu zpracování."

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Microsoft Office, Openoffice.org, 602PC Suite, prostý text, obrázkové formáty bmp, jpg, tiff, apod.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění závady.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu úřadu Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor vnitřních věcí, Bratislavská 70, 601 47 Brno.