uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Podněty - požadavek úspěšně odeslán

Kategorie: Uncategorised

Váš požadavek byl úspěšně odeslán.

Karel Holomek: Komunální volby v rozpacích II.

Kategorie: Uncategorised

(V Brně tentokrát Romové zcela jistě korektní a v mezích zákona)
V několika městech byly volby na základě rozhodnutí krajských soudů prohlášeny za neplatné, protože údajně došlo ke „kupčení" s voličskými hlasy. Stalo se tak i v městské části Brno-sever, která sama o sobě má větší počet obyvatel než kterékoliv okresní město. Došlo k tomu z celkem nevinných a dá se říci i bohulibých pohnutek jednoho z místních Romů. Ten chtěl zvýšit tradičně nízkou volební účast Romů a při tom podpořit starostu i jeho politickou stranu, která v minulém svém působení na radnici prokazovala dobrý a lidský přístup vůči občanům, kteří v této části měli v uplynulých 20 létech smůlu při vládnutí pravicové ODS. Nepochybně tedy dva cíle, které jsou alfou a omegou všech voleb: co největší účast voličů a volba té strany či osobnosti, která naplňuje požadavky občanů nejlépe. Podpora takového postoje prostřednictvím občerstvení, případně pití, byla vždy, a snad i nadále by měla být, korektním a ničemu neodporujícím průvodním jevem: volební guláš a pivo, tak praví zvyk!
Právě tohle provedl onen romský volební filantrop.
Špatné bylo, jak jsem pochopil ze zdůvodnění soudního verdiktu, že těmi, kteří byli ovlivňováni, byli tzv. „prvovoliči".
Ze zdůvodnění soudu cituji: „...vinou „politické negramotnosti" těchto voličů ovlivnil (organizátor akce), koho mají volit, konkrétním slibem, že se budou mít lépe. To je podle názoru zdejšího soudu nyní posuzovaný stav již za hranicí akceptovatelnosti." A dále: „...vůle voliče je nepochybně ovlivněna (volit jde volič, který by volit nešel, pokud by za to nezískal hmotný prospěch)."
Nezbývá než zmínit nutný logický závěr: Brněnský soudce se domnívá, že se právě a jen Romové (politicky negramotní, případně sociálně slabí) nedokáží samostatně rozhodnout a jeho úvaha je vlastně skrytě rasistická.
Tento prvek, obsažený ve zdůvodnění rozhodnutí soudu velmi podstatně snižuje důvěru ve správnost rozsudku. Připouští něco, co do rozsudku nepatří a na základě toho může činit chybný závěr.
Diametrálně rozdílný je případ romských „prvovoličů" v Chomutově. Těm za peníze byly rozdány vyplněné voličské lístky, aniž jim bylo cokoliv vysvětleno, koho volí a proč. Prokázalo se, že 79 lístků vyplněných někým jiným jedním, a tím samým, ovlivnilo volbu ve prospěch sociální demokracie. Proto soudkyně rozhodla jednoznačně, Chomutov půjde k urnám znovu.
Naskýtá se otázka, proč za stejný přečin nebylo postiženo ANO v posledních parlamentních volbách, kdy sám předseda strany před kamerami televize nabízel koblihy a sliboval, že jen on jediný umí napravit poměry, když bude zvolen. Pravda, nenašel se žalobce, nebyl ani soudce.
Je docela korektní, že starosta Rostislav Hakl v Brně mohl někdy při nějaké příležitosti prohlásit: „Když si myslíte, že to děláme dobře a věříte nám, pak nás volte!" A úspěšný organizátor romské kampaně se toho chytil a udělal, co chtěl, co mohl a co je zcela jistě v rámci zákona, bez ohledu na to, že měl před sebou zatím nenarušený volební ansambl.
Stávající starosta městské části Brno – sever podal žalobu k Ústavnímu soudu pro zrušení verdiktu krajského soudu o neplatnosti voleb, avšak verdikt sám nemá odkladný účinek. Nové volby budou na každý pád, pokud Ústavní soud verdikt krajského soudu nezruší a neučiní tak včas.
Soud se nezabýval otázkou, která určitě je na místě, totiž, jaká účast Romů a v jakém počtu mohla výsledek voleb ovlivnit. Romů, kteří šli volit, nebylo více jak 150 a kdo ví jestli. Tuto závadu může ještě soud napravit dodatečně.

Karel Holomek

Vyšlo v Romano hangos 19/2014

Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Brně a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Brno-sever

Kategorie: Uncategorised

9. ledna 2015

Ústavní soud, Brno, TZ 2/2015

Ústavní soud vyhověl návrhu stěžovatelů na odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Brně, které bylo vydáno v řízení o návrhu na neplatnost voleb do Zastupitelstva městské části Brno-sever konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Logickým důsledkem odložení vykonatelnosti tohoto usnesení je i odložení vykonatelnosti sdělení ministra vnitra ze dne 8. 12. 2014 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Brno-sever, byť to stěžovatelé nenavrhovali.

Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo nejdříve pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do zastupitelstva obce Brno-sever. Opačný postup by naopak založil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné.

Výkon napadeného rozhodnutí by rovněž mohl vést k nevratnému vynaložení značných nákladů spojených s přípravou opakovaných voleb.

Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelností vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3673/14 je dostupné zde (193.6 kB, Adobe Acrobat dokument).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

Petr Hladík: Proč musíme znovu k volbám?

Kategorie: Uncategorised

Tímto článkem reaguji na text pana Ivana Indry, předsedy redakční rady, který byl uveřejněn v minulém vydání Severníku s názvem „Výsledek voleb je neplatný. Vzhůru k novým volbám."
V tomto článku se objevilo několik skutečností, které byly autorem vyloženy svérázně. Jeho rétorika zpochybňování rozhodnutí soudu či obnovení Národní fronty mě děsí.
Co se vlastně v městské části v dny voleb stalo? Pan Adam Adámek spolu s příspěvkovou organizací DROM, romské středisko uspořádali v prostorách sálu provozovaného městskou částí tzv. „Musilka" akci s názvem „Romové, pojďme všichni volit." Vstup na tuto akci byl pouze na VIP náramky, které byly distribuovány tzv. romskými koordinátory poté, kdy romští občané odvolili.
Ve výše uvedeném článku je aktivita pana Adámka velice zlehčena. Je pravdou, že v předvolební kampani všichni politicky angažovaní lidé slibují, rozdávají dárky (formou koblih, burčáku, propisek či dalších drobností) a přesvědčují obyvatele o volbě té či oné strany. Nicméně ani jedna politická strana již nekontroluje oslovené obyvatele, jak volili a zda vůbec k volbám šli. Volba je tedy svobodná, dobrovolná a tajná.
Systém, který byl použit panem Adámkem, byl shledán mimo zákon právě tím, že využil kombinace doporučení k volbě kandidátky či kandidáta a zábavy po volbách k tomu, aby k volbě motivoval i ty, kteří by k volbám jinak nepřišli.
Citace usnesení krajského soudu ze dne 13. 11. 2014.
„Kombinace obojího (doporučení volby konkrétního kandidáta určitou autoritou a bezplatná zábava za účast při volbách poskytnutá touto autoritou) vůli o politiku se nezajímajících voličů v daném případě ovlivnila (zkorumpovala) shodným způsobem, jako v případě, že by byla bezplatná
účast na zábavě poskytována jen těm voličům, kteří odevzdali hlas konkrétnímu kandidátovi. Takové ovlivnění vůle voliče považuje zdejší soud v souladu se shora uvedeným nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011 za závažný volební delikt principiálně narušující volnou soutěž
volebních subjektů garantovanou čl. 5 Ústavy a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod."
Ve svědeckých výpovědích u soudu z úst členů volebních komisí byly popsány situace, že voliči nevěděli, jak mají volit, odcházeli za urnu ve více lidech, pokřikovali po sobě, co mají dělat. Nezanedbatelný je také fakt, že do volebních místností podle výpovědí přišlo velké množství lidí, kteří neměli trvalé bydliště na Brno-sever a volit nemohli. Je tedy zjevné, že se jednalo o voliče, kteří běžně k volbám nechodí.
Rozsudek soudu je tak velice pozitivním precedentem do budoucna. Jasně konstatuje, že systém, který byl vytvořen, není v souladu se zákonem. Je to velice dobrá zpráva pro všechny občany, protože pokud by byl shledán tento systém legálním, v příštích volbách (krajských) by mohl být využit masivnějším způsobem na celém území kraje či republiky.
V návrhu, který jsem krajskému soudu podal, jsem žádal o opakování hlasování či voleb pouze ve dvanácti okrscích (volební místnosti na ZŠ Vranovská, SŠ Vranovská, náměstí Republiky a Merhautova). Soud toto zúžení neakceptoval a zrušil volby na celé městské části.
Co to znamená pro chod Brno-sever? Z pohledu základní funkčnosti služeb pro občany to není problém. Nefunguje sice zastupitelstvo, ale rada a vedení městské části pokračuje do zvolení vedení nového. Také finanční prostředky na údržbu a provoz veškerých zařízení od čištění a posypu ulic po provoz mateřských škol jsou zajištěny tzv. rozpočtovým provizóriem. Městská část také může aktivně připravovat veškeré investice pro příští rok.
Jak je to s financemi na nové volby? Tyto finance (asi 950 tis. korun) dostane městská část ze státní pokladny. Není tedy pravdou, že by za tyto finanční prostředky mohl být opraven dům, vybudován park, komunikace či kanalizace. Nechť každý posoudí, zda prostředky na novou volbu vynalo žené vyváží to, že volby budou opravdu pravdivým obrazem potřeb a postojů voličů.
Rozsudek krajského soudu napadla Rada městské části (která zastupuje všechny obyvatele Brno-sever) u ústavního soudu. Zda se tak stalo v zastoupení alespoň většiny obyvatel Brno-sever, posoudit neumím. Nicméně ať už bude rozsudek jakýkoliv, je potřeba jej respektovat, protože soudní moc musí rozhodovat spravedlivě a nestranně. Já v to stále a hluboce věřím!
Volby tak zřejmě budou v sobotu 14. března. Chci vás takto veřejně vyzvat, abyste volit šli a zvolili ty strany a kandidáty o kterých jste přesvědčeni, že budou poctivě, odpovědně a aktivně spravovat městskou část. Protože správa radnice není o přátelích a nepřátelích, ale o práci.

Petr Hladík

Vyšlo v Severníku 1/2015

Ivan Indra: Výsledek voleb je neplatný. Vzhůru k novým volbám

Kategorie: Uncategorised

Občané naší městské části dostali k dvacátému pátému výročí sedmnáctého listopadu jako dne, kdy se začalo hroutit čtyřicetileté období komunistické totality, velmi zvláštní dárek. Výsledek posledních svobodných voleb byl soudem prohlášen za neplatný a volby se budou opakovat.
Náklady na nové volby uhradí daňoví poplatníci. (Pro děti – daňovým poplatníkem se stanete v okamžiku, když si koupíte rohlík a z jeho prodejní ceny bude odvedena DPH). Z ušetřených peněz mohl být opraven dům, park, komunikace, kanalizace. Nestane se tak. Abychom se vyvarovali do budoucna podobného utrácení, je třeba, abychom se pro příště vyvarovali chyb, kterých jsme se při minulých volbách dopustili. Předně – volby zůstanou nadále dobrovolné, svobodné a tajné. Přesto bude zjišťováno, kdo koho volil – k  důkazu postačí indicie nebo domněnka. Pokud se občan pokusí jiné spoluobčany, kteří se dostaví k volbám, odměnit tím, že je pozve na kafe – to je trestné? Pokud občan sdělí jinému občanovi před jeho aktem volby, koho bude volit a proč – to je trestné? Trest zatím nebude přímý, ale podle principu kolektivní viny padne na všechny spoluobčany – povinností hradit náklady na nové volby a občanskou povinností se jich zúčastnit.
Jiné než uvedené závady na průběhu voleb soud nenašel. Bylo by slušné aspoň poděkovat všem volebním komisím za perfektní práci a všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, za účast. Jenže jak potom zdůvodnit, že volby neplatí, že? Účast v příštích volbách bude dozajista čím dále tím menší a minulé volby tento trend zcela jistě urychlí. Cesta z toho ven je obnovení Národní fronty, Ale kdo bude politickým hegemonem a nahradí úlohu KSČ?
Nemáme tedy zastupitelstvo a zvolení nového do Vítězného února nestihneme. Naštěstí nehrozí bezvládí – stávající rada ve své činnosti a pravomocích pokračuje. Vzhledem k  tomu, že v minulém řádném období vykonala obrovský kus záslužné práce pro rozvoj naší městské části,
je to paradoxně dobře. A to je na celé absurdní situaci vlastně vítězstvím.

Ivan Indra,
předseda redakční rady s prodlouženým mandátem

Vyšlo v Severníku 12/2014

Seznam mateřských škol MČ Brno-sever

Kategorie: Uncategorised

Získat přihlášku v příslušné mateřské škole lze po předchozí telefonické domluvě s ředitelem/kou této školy (nejsou-li uvedeny přesné termíny).

Název školy

Termín výdeje přihlášek 

Telefon

Mateřská škola Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace

 

548 522 689

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace

 

731 235 839

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

 

545 576 627

Mateřská škola Brno, Drobného 26, příspěvková organizace

 přijímací řízení se nekoná

 

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace

 

545 578 813

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace

 20. 2. – 21. 2. 2013

724 546 447

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

 20. 2. – 21. 2. 2013

 

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace

 19. 2. 2013

 

Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace

 

548 520 775

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

 18. 2. – 19. 2. 2013

 

Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace

 

544 525 712

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14
MŠ Loosova 11

 

775 701 706

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace
MŠ Nejedlého 13

 

548 520 796

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace
MŠ Zeiberlichova 49, Síčka 1a

 18. 2. – 20. 2. 2013

 

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29
MŠ Zemědělská 29

 

545 428 521

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
MŠ Merhautova 37, Vranovská 17

 

545 211 651

Základní škola a Mateřská škola, nám. Republiky 10, příspěvková organizace
MŠ Cacovická 6

 

545 212 408

Statistiky

Kategorie: Uncategorised

Statistiky

OS
Linux n
PHP
5.4.45
MySQL
5.6.33
Čas
06:44
Ukládání do mezipaměti
Zakázáno
GZip
Zakázáno
Návštěvníci
718
Články
7203
Odkazy
11
Počet zobrazených článků
5685919

Sazebník úhrad

Kategorie: Uncategorised

Městská část Brno-sever stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 17 zákona tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1. Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích a černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           3,00 Kč/A3

b) barevné kopírování na kopírovacích strojích a barevný tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           3,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           6,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           6,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           12,00 Kč/A3

c) pořízení kopií a tisků v jiném formátu

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude městská část Brno-sever u tohoto poskytovatele za pořízení kopie či tisku povinna uhradit.

d) skenování

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A3

2. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)             6,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu)             6,00 Kč

3. Odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené          

dle platných tarifů České pošty, s.p.

dle platných tarifů České pošty, s.p.

dle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené          
c) jiné          

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městskou částí Brno-sever se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

6. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Sazebník byl schválen Radou městské části Brno-sever na 8/21. schůzi Rady městské části Brno-sever 31.07.2019 a nabývá účinnosti 01.08.2019.

Elektronická podatelna

Kategorie: Uncategorised

Elektronická podatelna je určena k přijímání datových zpráv doručovaných na ÚMČ Brno-sever.

Adresa elektronické podatelny úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí datových zpráv na datových nosičích
Elektronická podání na datových nosičích (tj. CD-R, CD-RW, popř. DVD-R, DVD-RW médiích, USB flash discích) lze přímo předávat na podatelně ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, přízemí, dv. č. 1 nebo na elektronické podatelně úřadu - přízemí, dv. č. 14, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 13:00.

Pravidla potvrzování přijetí datových zpráv
Přijetí datové zprávy se odesílateli potvrzuje pomocí zprávy.

V případě překročení datového limitu, nestandardní přílohy nebo podezření na škodlivý kód nemusí být datová zpráva doručena. V případě, že vám nebude potvrzeno přijetí datové zprávy, kontaktujte neprodleně odbor vnitřních věcí.

Vzor datové zprávy
"Vaše podání bylo přijato na ÚMČ Brno-sever dne.... v ....hod. Dne .... v ... hod. bylo Vaše podání zaevidováno pod č.j. ............. na podatelně úřadu a předáno k dalšímu zpracování."

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Microsoft Office, Openoffice.org, 602PC Suite, prostý text, obrázkové formáty bmp, jpg, tiff, apod.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění závady.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu úřadu Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor vnitřních věcí, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

Jednací řád rady MČ Brno-sever

Kategorie: Uncategorised

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen rady) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích ustanovení a zabezpečení úkolů.

Článek 2
Působnost rady

1. Rada je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu MČ Brno-sever (dále jen ZMČ).

2. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva MČ Brno-sever a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

3. Další základní úkoly a činnosti rady jsou upraveny zejména v § 99 – 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a ve Statutech města Brna.

Článek 3
Složení rady

Rada je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem z řad členů ZMČ.

Článek 4
Schůze rady

Rada se schází k pravidelným schůzím dle programu činnosti, případně podle potřeby k mimořádné schůzi. Její schůze jsou neveřejné.

Článek 5
Svolání schůze rady

1. Schůze rady svolává starosta nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu.

2. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze, jakož i navržený pořad jednání. Člen rady pozvánku obdrží nejméně týden předem a materiál k ní si vyzvedne na úseku kanceláře úřadu vždy 6. dne od 12:00 hodin před konáním schůze. Pozvánka na mimořádnou schůzi a předání materiálů bude zajištěno zvláštním způsobem.

3. Neúčast na schůzi rady je povinen každý člen rady oznámit starostovi předem s uvedením důvodu.

Článek 6
Příprava schůzí rady

1. Schůzi rady připravuje starosta nebo místostarosta.

2. Rada jedná zpravidla na podkladě písemných předloh členů rady, tajemníka úřadu, předsedů komisí, vedoucích odborů. Komise předkládají radě zápisy ze svého jednání. Písemné předlohy předkládané vedoucími odborů budou předem parafovány uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Brno-sever a tajemníkem úřadu dle schválených kompetencí. V případě potřeby budou písemné předlohy předem projednány v komisích rady. Písemné materiály budou nejpozději 7 dnů před jednáním rady předloženy kanceláři úřadu.

3. Návrhy usnesení musí být vždy předloženy písemně.

Článek 7
Účastníci schůze

1. Schůze rady se kromě jejích členů účastní tajemník úřadu s hlasem poradním.

2. Rada může přizvat k jednání osoby, jejichž přítomnost pokládá za účelnou. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 8
Jednání rady

1. Schůzi řídí starosta, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místostarosta.

2. Na počátku jednání se projedná program schůze. Každý člen rady může navrhnout doplnění programu o projednání naléhavé záležitosti, pokud možno písemně.

3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů.

4. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu. O návrhu rozhodne rada hlasováním.

5. V případě, že je radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány, poté o variantě původní.

Článek 9
Dotazy a stížnosti

1. Po vyčerpání pořadu jednání mohou členové rady vznášet dotazy, stížnosti a náměty starostovi, místostarostům, ostatním členům rady a tajemníkovi úřadu.

2. Na dotazy odpovídá dotázaný ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi rady, pokud si žadatel nevyžádá odpověď písemnou, případně v jiné lhůtě.

Článek 10
Usnesení rady a kontrola jeho plnění

1. Usnesení vyhotovuje do 7 dnů písemně zapisovatelka, podepisuje ho starosta společně s místostarostou, případně pověření členové rady. Usnesení je rozesíláno do 7 dnů po jednání dotčeným subjektům. Starosta zašle Magistrátu města Brna usnesení rady.

2. Kontrolu usnesení přijatých radou provádí:
a) rada v případě usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradila předložení kontrolní zprávy
b) tajemník Úřadu MČ Brno-sever ve spolupráci se starostou či místostarosty, kteří mají odpovědnost za oblast, do které usnesení spadá. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti městské části Brno-sever, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva
c) vedoucí odborů úřadu, do jejichž pracovní náplně podle organizačního řádu spadá usnesení svým obsahem nebo jimž usnesení ukládá úkoly. Provádí běžnou evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení, sledují a v případě potřeby provádí operativní šetření, zda uložené úkoly jsou ve stanovených termínech plněny
d) pracovnice kanceláře úřadu provádí evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení.

3. Usnesení rady se ukládají u pracovnice kanceláře úřadu.

Článek 11
Organizačně technické zabezpečení přípravy a jednání rady

1. Koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání rady vykonává tajemník úřadu.
Originály předkládaných písemných zpráv budou uloženy v oddělení kanceláře úřadu.

2. O jednání rady pořizuje zapisovatelka zápis, který obsahuje
- den, místo, jména přítomných
- jméno předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválený pořad schůze rady
- předmět jednání s uvedením předkladatelů materiálu
- text usnesení, termín a zodpovědnost
- průběh a výsledky hlasování.
3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, je uložen včetně všech materiálů na oddělení kanceláře ÚMČ k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání schůze rady. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

4. Z jednání je zpravidla pořizován zvukový záznam, který může být použit pouze následujícím způsobem:
- při zpracování zápisu zapisovatelkou
- pouze pro členy Rady městské části Brno-sever
Zvukový záznam je archivován po dobu 6 měsíců na oddělení kanceláře úřadu a je zakázáno bez schválení rady vytvářet z něj kopie.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád byl schválen 19. Radou městské části Brno-sever, konanou dne
20. prosince 2007 a nabývá účinnosti 21. prosince 2007.

2. Tento Jednací řád ruší předchozí Jednací řád schválený 27. Radou městské části
Brno-sever, konanou dne 16. listopadu 2000, včetně všech změn Jednacího řádu.


       Ing. Leo Vencík                                                                 Radomír Vavrouch
 starosta MČ Brno-sever                                                 místostarosta MČ Brno-sever