uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu.
V pátek 24. 5. 2019 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:
- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a současně podal žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 14. 4. 2019 do 16.00 hod.

Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní (§ 36 odst. 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.

Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

Další informace naleznete v sekci Volby.

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.