uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Radnice vyšla vstříc nájemcům obecních bytů a nebytových prostor

Řada odvětví ekonomiky je nyní kvůli stávající koronavirové epidemii zcela ochromena. Podnikatelé často museli ze dne na den zavřít obchody, restaurace prodávají jen jídlo s sebou. Současná situace je pro řadu lidí po psychické i ekonomické stránce opravdu těžká a zasahuje do jejich každodenního života. Někteří již přišli o práci, jiným byla výrazným způsobem omezena pracovní činnost, nevíme, co přinesou další dny. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem Rada městské části Brno-sever 25. března 2020 schválila návrh opatření, kterými se vychází vstříc nájemcům bytů a nebytových prostor, kteří se nyní mohou ocitnout v problémech s hrazením svých smluvních závazků z důvodu ztráty nebo omezení příjmů, uzavření či jiného omezení pronajatých provozoven nebo jiných zařízení, které se nacházejí v domech ve správě městské části Brno-sever.
Opatření spočívají v neuplatňování sankce za pozdní uhrazení příslušné platby nájemného, vyplývající z uzavřené smlouvy či z ustanovení obecně závazného právního předpisu, s datem splatnosti v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020. K uhrazení takové platby však musí dojít nejpozději do 30. 9. 2020. Opatření jsou směřována vůči nájemcům nebytových prostor, staveb, pozemků, které jsou svěřeny do správy městské části Brno-sever, a dále bytů ve správě Brna-severu.
Tímto krokem chceme podnikatelům dát signál, že od městské části mohou v této těžké době očekávat pomoc a korektní přístup, nezapomínáme ani na udržení chodu menších firem. Snahou je jim v této situaci ulehčit a vytvořit předpoklady pro to, aby své provozy mohli po ukončení nouzového stavu co nejdříve obnovit.
Podmínkou neuplatňování sankčních poplatků za pozdní hrazení nájemného u bytů bude doložení dokladů prokazujících ztrátu zaměstnání v souvislosti se zavedenými opatřeními (výpověď od zaměstnavatele, zaevidování na úřadu práce apod. v době zavedených krizových opatření).
Nájemcům bytů nabízíme také pomoc ve formě konzultace s dluhovými referenty k maximální eliminaci dluhové pasti, ve které by se mohli ocitnout. U již uzavřených splátkových kalendářů na dlužné nájemné bude v případě neschopnosti splácení umožněn odklad těchto splátek. Eventuální prominutí sankčních poplatků bude řešeno individuálně.
Vedení radnice poměrně složitě jednalo, jaké postupy zvolit. Je důležité upozornit na to, že tato opatření nikterak neřeší jakékoliv odpouštění či snižování úhrad za úplatné užívání městského majetku, dále se odklad netýká platby za služby (energie, úklid atd.) spojené s nájemným. Celou problematiku bude radnice muset řešit komplexně v závislosti na dalším vývoji krizových opatření, celostátní legislativy, odškodňovacích mechanismů státu atd.

Znovuotevření mateřských škol městské části Brno-sever

Na tiskové konferenci konané dne 15. 4. 2020 bylo přislíbeno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a koordinátorem epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví ČR Rastislavem Maďarem, že do konce měsíce dubna budou zpracovány hygienické manuály pro jednotlivé oblasti školství. Pouze na základě takto stanovených požadavků bude možné posoudit, zda z epidemiologického hlediska lze znovuotevření MŠ zajistit.
Situace v rámci Brna je následující – soukromí provozovatelé mateřských škol nebo dětských skupin mohou na základě rozhodnutí Rady města Brna podle svého uvážení otevřít. O znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem a městskými částmi dosud nebylo rozhodnuto. Z průzkumu týkajícího se předběžného zájmu o opětovné otevření mateřských škol v rámci městské části Brno-sever vyplynul většinový zájem rodičů o znovuobnovení předškolního vzdělávání pro jejich děti. Vedení městské části Brno-sever spolu s řediteli jednotlivých škol je připraveno zahájit provoz, ale bez metodického pokynu, ve kterém budou popsány podmínky potřebné k fungování zařízení nemohou o termínu znovuotevření rozhodnout.
Záměrem městské části Brno-sever je zahájit provoz jednotlivých mateřských škol souběžně s obnovením provozu 1. stupně základních škol, pravděpodobně tedy k datu 25. 5. 2020.
O znovuotevření jednotlivých mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-sever budete v dostatečném předstihu informováni řediteli těchto škol.
Jelikož se jedná o dostupné informace platné k 29. 4. 2020, sledujte proto prosíme, průběžně aktuální situaci týkající se znovuotevření mateřských škol na webových stránkách jednotlivých mateřských škol i na www.sever.brno.cz.

Souhrn informací k aktuální situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2

Všichni máme stejný cíl, zkusme ho společně dosáhnout

Vážení obyvatelé městské části Brno-sever,

zažíváme v těchto dnech a hodinách omezení, která nemají od doby druhé světové války obdoby. Cílem těchto opatření, stavu nouze a aktuálně karantény, je zastavit šíření koronavirové nákazy. Vím, že chybějí roušky a respirátory. Ale to zásadní, co pomůže k zastavení nebo alespoň zásadnímu zpomalení šíření nákazy je, když bude každý dodržovat vyhlášená omezení. Všichni bychom se chtěli vrátit do normálního fungování, je na nás všech, na každém z nás, jak rychle se to podaří. Pokud tedy opravdu nemusíme, nevycházejme z domu, nevyhledávejme kontakt s druhými lidmi. Především ti, kteří jsou nejohroženější skupinou, tedy naši senioři. V případě potřeby využijte nabídky k pomoci – od městské části, města Brna, dobrovolníků Masarykovy univerzity a dalších.

Jen pokud budeme každý za sebe v těchto dnech odpovědní, tak budou mít nynější omezení smysl a zůstanou relativně krátkodobá. Doporučení a zásady už jsme všichni slyšeli, zkusme je dodržet. Pokud budete venčit své psy, dělejte to co možná nejkratší dobu a vyhněte se kontaktu s jinými. Do obchodů choďme co nejméně. Mějte ohled i na ty, kteří zajišťují, často bez potřebného vybavení chod zásobování potravinami, ale také lékařskou péči, hromadnou dopravu. Ti všichni si zaslouží velké poděkování, stejně jako stovky dobrovolníků, kteří se hlásí „do služby“.

Z reakcí většiny z vás je patrné, že berete situaci s naprostou vážností, a tak k ní i přistupujete. A to je velkým příslibem, že se nám společně podaří dosáhnout cíle, zastavení koronaviru a návratu k normálnímu životu.

Za samosprávu městské části vám za tento přístup děkuji

Martin Maleček, starosta

Základní informace

Obnovení provozu ÚMČ Brno-sever

Od 25.05.2020 lze návštěvu Úřadu městské části Brno-sever realizovat v úředních hodinách bez předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy. S ohledem na hygienická opatření však zůstává vstup do budov úřadu nadále regulován.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste i nadále upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné, osobní návštěvy úřadu minimalizovali na nejnutnější případy, které není možné vyřídit jinou formou, a platby realizovali přednostně bezhotovostně nebo složenkou.

Od 01.06.2020 dojde rovněž k obnovení provozu podatelny na poliklinice Lesná.

Děkujeme za pochopení.

Místní poplatek ze psů

Česká pošta

Dopravní podnik města Brna

Poliklinika Lesná

Školství

Životní prostředí

Nabídky služeb a pomoci

Výdej roušek a dezinfekce v květnu

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

Pomoc s nákupy, hlídáním dětí či venčením psa zprostředkuje sociální odbor ÚMČ Brno-sever

Nákup základních potravin a hygienických potřeb či jinou službu si objednejte na infolince Magistrátu města Brna pro seniory

Iniciativa POMÁHÁME SI a organizace POMOC NEMOCNÝM nabízejí seniorům rozvoz nákupů, léků, obědů a krmiva pro zvířata

Armáda spásy

Servis výpočetní techniky pro seniory s dopravou zdarma

Seznam jídelen/restaurací s rozvozem

Rozvoz obědů nabízí také Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity

„Zavolej mi!“ – telefonická linka pro seniory a osamělé

Psychosociální pomoc osobám nejen v karanténě nabízí spolek PRESAFE

Organizace SPONDEA

Sbírky

Ostatní

Přednost při vyřízení občanky a řidičáku mají předem objednaní, úředníci ale obslouží i ostatní - 29. květen 2020

Veřejná projednání územního plánu se uskuteční 22. a 23. června na brněnském výstavišti

Otevírají další pracoviště magistrátu, úřední hodiny se rozšiřují - 12. květen 2020

Magistrát města Brna od 20. dubna obnovuje úřední hodiny

Místní poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2020

S uložením popela je nutné počkat. Správa hřbitovů pozastavila služby - 31. březen 2020

Rezidentní parkování po měsíční pauze opět platí - 28. duben 2020

Informace ke konání svatebních obřadů od 11.05.2020

Informace ke konání svatebních obřadů od 25.05.2020

Obnovení provozu Knihovny Jiřího Mahena - 5. květen 2020

Prominutí poplatku z pobytu od 25.05. do 31.12.2020

Radnice vyšla vstříc nájemcům obecních bytů a nebytových prostor

Omezení provozu ÚMČ Brno-sever

V návaznosti na aktuální situaci související s koronavirovou nákazou trvá omezení provozu Úřadu městské části Brno-sever do 09.04.2020.

Omezení volného pohybu osob a maloobchodního prodeje prodloužena

Mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byla do 11. 4. prodloužena omezení volného pohybu osob a maloobchodního prodeje. Roušky nově nemusejí nosit děti do dvou let a řidiči v uzavřených vozidlech.