uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ZŠ a MŠ Blažkova

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Škola se nachází v příjemném prostředí na sídlišti Lesná, v sousedství lesoparku Čertova rokle, ve velmi klidném a zdravém prostředí. Tvoří ji jednopatrové pavilony, které obklopují malé atrium. V jednotlivých pavilonech jsou umístěny kmenové učebny, odborné učebny, školní jídelna, kuchyň a tělocvična. Celá škola je po kompletní rekonstrukci. Ve všech budovách byla instalována nová plastová okna, v učebnách elektricky ovládané větrací světlíky a stínící technika. Dále byl zateplen celý plášť budovy a moderně vybavena a zrekonstruována školní kuchyně.

Škola zahrnuje následující zařízení:

- mateřskou školu se 3 běžnými třídami a 1 třídou pro děti se závažnými poruchami řeči
- základní školu s 25 třídami (14 na 1. stupni a 11 na 2. stupni)
- školní družinu s 8 odděleními
- moderní školní kuchyni s jídelnou

Mateřská škola

Mateřská škola s celodenním provozem se nachází na ulici Nejedlého a navštěvuje ji 92 dětí. Má tři běžné třídy a jednu speciální logopedickou. Cílem školy je vytvořit klidné, pohodové a podnětné prostředí pro další vývoj dětí. Různými aktivitami podněcujeme nápaditost, tvořivost a fantazii dětí a snažíme se rozvíjet jejich individuální předpoklady a vlohy. Těsná spolupráce se základní školou přispívá k bezproblémovému přestupu do 1. třídy. Děti se mohou seznamovat při společných hodinách se školním prostředím i učitelkami základní školy. Škola také připravuje pro zájemce předškoláků edukativně stimulační skupinky. Součástí mateřské školy je i velká zahrada vybavena pískovišti, průlezkami, koloběžkami a dalšími herními prvky, které podporují aktivity a hru dětí při pobytu venku.

Základní škola

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání "Škola pro život". Podle tohoto programu vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, od 6. tříd probíhá rozšířená výuka německého jazyka. Kromě jazyků na naší škole probíhá výuka výpočetní techniky od 5. do 9. třídy. Učitelé se vzdělávají v akreditovaných seminářích podle jejich zájmu o danou problematiku. Ve škole se utvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou, komunitní školu. Ve výuce jsou uplatňovány moderní výukové metody, jako je využívání výpočetní techniky, skupinová práce, dramatická výchova a projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti každého žáka. To je také jeden z důvodů, proč na škole probíhá projekt Pohádková škola, určený budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Značná péče je věnována dětem se specifickými vývojovými poruchami. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště a školní psycholog.

Většina tříd na prvním stupni vyjíždí do škol v přírodě, pro žáky 6. tříd jsou připravovány vždy v září společné adaptační kurzy a v červnu sportovně poznávací pobyt v Chorvatsku. Každoročně zajištujeme pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz a pro žáky 8. a 9. ročníků zájezdy do Osvětimi, Berlína nebo Anglie.

Samozřejmostí jsou dvě učebny informatiky s rychlým přístupem k internetu i zasíťování všech budov WIFI signálem. K dispozici jsou odborné učebny pro výuku cizích jazyků, výtvarné výchovy, školní kuchyňka, sportovně – relaxační místnost a čítárna. Několik učeben je vybavených interaktivní tabulí a všechny učebny se postupně vybavují projekční technikou. Škola má možnost využívat víceúčelové sportovní hřiště pod školou. Vstupní hala školy s malým jevištěm je využívána také pro kulturní akce určené pro žáky a veřejnost. Žáci devátých ročníků mají možnost navštěvovat kroužek Příprava na přijímací zkoušky na střední školu, které vedou naši učitelé. Po vyučování se mohou žáci účastnit různých zájmových útvarů v oborech keramika, flétna, sportík, míčové hry, šachy, logopedie, angličtina a Věda nás baví. Probíhá u nás i výuka nepovinného předmětu náboženství. Rozvíjíme kulturní rozhled našich žáků, podporujeme společné návštěvy výstav, koncertů, divadla. Účastníme se sportovních akcí a turnajů.

Děti z nižších ročníků mohou navštěvovat školní družinu, která pro ně připravuje zajímavý program. Provoz začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat v pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony a podílí se na projektech města Brna.

leteckyskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skola vstuptrida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telocvicnakuchyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hernazak kuchynka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsblazkova.cz

Mateřská škola se nachází v budově Nejedlého 13.

tel.: 548 520 796

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ms-nejedleho.webnode.cz

ZŠ, MŠ Blažkova aktuality

ZŠ, MŠ Blažkova aktuality

Masarykova ZŠ a MŠ Brno Zemědělská

Škola se nachází ve dvou historických funkcionalistických budovách.
Zahrnuje následující zařízení:

  • dvoutřídní mateřská škola pro 50 dětí
  • základní škola s 22 třídami (14 na 1. st., 8 na 2. st. )
  • školní družina, která má 9 oddělení
  • moderní výdejny stravy v obou budovách školy

Mateřská škola
Uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu". Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ. Škola připravuje zájemce z řad budoucích prvňáků v přípravných edukativně stimulačních skupinách.

Základní škola
Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".
Od 1. ročníku se vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků 3 hodiny týdně. Od 6. ročníku jsme pro nadané žáky zvýšili hodinovou dotaci anglického jazyka o jednu hodinu týdně. S koncepcí výuky cizích jazyků se váže zařazení dalšího cizího jazyka (Aj, Nj, Rj) v rámci volitelných předmětů od sedmého ročníku. Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, žáci 6. tříd vyjíždějí na společné adaptační pobyty. Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků.

Samozřejmostí je učebna informatiky s rychlým připojením na Internet i zasíťování obou budov WIFI signálem. Nově je otevřena učebna pro Fy a CH. K dispozici je také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích. Několik dalších učeben je vybaveno projekční technikou. V areálech obou školních budov jsou umístěny dvě učebny v přírodě obklopeny dendrologickými stezkami. Dvorana s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky i veřejnost.
Budoucí středoškoláci mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám.

V systému volitelných předmětů si žáci volí z předmětů jako například zábavná chemie, další cizí jazyk (ruština, angličtina a němčina), společenskovědní seminář, informatika, literární seminář, design a konstruování, dramatická výchova, pohybové hry, hudebně pohybové činnosti, environmentální praktika a environmentální seminář.
Mimo vyučování je možno navštěvovat různé zájmové útvary, např. keramika, sportovní hry, sborový zpěv, sportík, tělocvik zdravě, angličtina hravě, klub objevitelů, zábavná němčina, astronomický kroužek, klub deskových her, nebo čeština hrou pro žáky s poruchami učení. Probíhá u nás i výuka náboženství.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem činnost atletického M&C klubu, basketbalové přípravky Valosun Brno, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola se podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol".
Realizujeme projekt OPVK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Název projektu „Zkvalitnění vyučování na MZŠ Brno, Zemědělská 29".

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.maskola.cz

Mateřská škola se nachází v budově Zemědělská 29.

tel.: 545 428 521

Masarykova ZŠ a MŠ Brno Zemědělská aktuality

Masarykova ZŠ a MŠ Brno Zemědělská aktuality

ZŠ a MŠ Brno Merhautova

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37

Škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje k 30.9.2011 školu 539 žáků ve 33 třídách, včetně 3 tříd přípravného ročníku. V 8 třídách je v rámci skupinové integrace vzděláváno 95 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a dalších 26 žáků je vzděláváno v běžných třídách podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve školní družině je zapsáno 120 žáků, ve 4 třídách mateřských škol 109 žáků.
Cílem základní školy je poskytovat dětem základní vzdělání a připravit je na život. Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, což je jedním z nejdůležitějších pilířů demokracie. Tento záměr je realizován pro MŠ v ŠVP RADOSTNÝ SVĚT DĚTÍ a pro ZŠ v ŠVP DYNAMIKA, podle kterého jsme začali učit ve školním roce 2007/2008. Od září 2012 jsou do ŠVP rozpracovány Standardy pro základní vzdělávání. Usilujeme o vybudování moderní školy, ve které se dětem líbí, rády do ní chodí a cítí se v ní dobře. Učitelé jsou vzdělaní a motivovaní, s jejich prací jsou rodiče spokojeni.
Prostor k aktivitě, k rušení zaběhnutých stereotypů je dostatečný, záleží jen na odvaze, nápadech, vztahu k dětem i veřejnosti, aby se škola stala přitažlivou institucí.
O takovou školu usilujeme a doufáme, že splníme všechny stanovené podmínky Otevřené školy, k jejímuž názvu se hrdě hlásíme od roku 2009/2010. Od r. 2005 máme status fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Od r. 2005 jsme Tvořivou školou a od roku 2006 informačním centrem SIPVZ. Ve výuce také využíváme prvky daltonského školství.
Vážení rodiče, jestli Vás výše uvedené informace o naší škole zaujaly, přijďte nás i se svým dítětem KDYKOLIV NAVŠTÍVIT!

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsmerhautova.cz

Mateřská škola se nachází v budovách Merhautova 37 a Vranovská 17.

zs ms merhautova 37