uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Základní škola Jana Amose Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10

Škola je již více než století součástí obce Husovic a později Brna-severu. Za tuto dobu prošla řadou proměn obec i samotná škola. Stále je však jedním z center vzdělávání a komplexní práce se žáky. Dnes zahrnuje oba stupně základní školy, je úzce propojena s mateřskou školou a důsledně sleduje úspěšnost a další uplatnění svých absolventů.

Nabízí vysoce hodnocenou výuku jazyků, především angličtiny a němčiny a čerpá z tradice výběrové školy se zaměřením na talentované děti. Angličtina se zde vyučuje od prvního ročníku a absolventi dosahují středoškolské úrovně. Intenzívní příprava na další studium vedla např. v loňském roce k tomu, že téměř 100 % absolventů 9. ročníku úspěšně složilo jednotnou státní přijímací zkoušku na gymnázia a SOŠ s maturitou. Náročnost a důslednost je ale provázána s přívětivým přístupem a pozitivním klimatem. Škola je rovněž známa jako komunitní, s rodinou atmosférou, snaží se maximálně vycházet vstříc individuálním potřebám svých žáků. Vedle výuky běžně a nadprůměrně talentovaných dětí má rozsáhlé zkušenosti se vzděláváním dětí znevýhodněných a těch, u nichž je vztah ke vzdělávání potřeba teprve budovat. Tomuto zaměření odpovídá i školní vzdělávací program. Odborná práce se specifickými nároky je samozřejmostí, nadaní ani „běžní“ žáci se ale rozhodně neocitají ve stínu potřeb svých spolužáků.

Velmi dobrou komunikaci učitelů s žáky, vstřícný a klidný přístup učitelů, přátelské klima v průběhu vzdělávání, ale i schopnost žáků samostatně pracovat a ohleduplné chování žáků k sobě navzájem ostatně vyzdvihuje inspekční zpráva ČŠI. Vedle vzdělávacího poslání patří k prioritám výchova a podpora osobnostních kvalit v duchu hesla „důvěra – slušnost – kázeň“. Důraz klade škola i na průběžné řešení případných obtíží, které mohou být na větších školách přehlíženy, spolupracuje na doučování žáků, s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem a s Odborem sociální péče o děti.

Výchovná práce předpokládá nejen sehraný učitelský sbor, ale i dobrou spolupráci s rodiči. Že i oni jsou nedílnou součástí komunity školy je ostatně dobře vidět i na ochotě rodičů pomoci s přípravou akcí školy, přispět pomocnou rukou při práci na jejím prostředí, ale nedávné události dokázaly, že se rodiče za „svou“ školu umějí postavit i při vyjednávání o budoucích perspektivách.

Jaké jsou další vyhlídky? Hlavní budova školy prochází v současnosti rozsáhlou rekonstrukcí, což přináší své nároky, ale je to i velký příslib do budoucna. Ještě v roce 2017 by měla výuka již stabilně probíhat v nově rekonstruovaných prostorách, výhledově se počítá se sestěhováním obou stupňů právě do této budovy, což umožní řešit neuspokojivou situaci v souvislosti s dopravními stavbami v blízkosti budovy na Cacovické. Z hlediska zaměření školy je pozitivní zprávou i to, že navzdory společenským změnám ji nebylo třeba měnit po téměř celé desetiletí a dá se říci, že škola již dlouhodobě zvládá s přehledem úkoly, které jsou pro jiné školy obtížně řešitelné (inkluze). Obratem k lepšímu prochází i spolupráce se zřizovatelem, jímž je MČ Brno-sever.

I v letošním roce je naše škola připravena věnovat se na zápisu dětem ze své spádové oblasti i ostatním a jejich rodičům. Další aktuální informace lze získat na www.zsnamrep.cz.

PaedDr. Danuše Filipinská, ředitelka