uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Sazebník úhrad - 27. srpen 2012

Kategorie: Uncategorised

Městská část Brno-sever stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 17 zákona tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1. Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích a černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           3,00 Kč/A3

b) barevné kopírování na kopírovacích strojích a barevný tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           3,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           6,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           6,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           12,00 Kč/A3

c) pořízení kopií a tisků v jiném formátu

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude městská část Brno-sever u tohoto poskytovatele za pořízení kopie či tisku povinna uhradit.

d) skenování

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A3

2. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)             6,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu)             6,00 Kč

3. Odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené          

dle platných tarifů České pošty, s.p.

dle platných tarifů České pošty, s.p.

dle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené          
c) jiné          

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městskou částí Brno-sever se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

6. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Sazebník byl schválen Radou městské části Brno-sever na 8/21. schůzi Rady městské části Brno-sever 31.07.2019 a nabývá účinnosti 01.08.2019.

Elektronická podatelna - 21. srpen 2012

Kategorie: Uncategorised

Elektronická podatelna je určena k přijímání datových zpráv doručovaných na ÚMČ Brno-sever.

Adresa elektronické podatelny úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí datových zpráv na datových nosičích
Elektronická podání na datových nosičích (tj. CD-R, CD-RW, popř. DVD-R, DVD-RW médiích, USB flash discích) lze přímo předávat na podatelně ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, přízemí, dv. č. 1 nebo na elektronické podatelně úřadu - přízemí, dv. č. 14, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 13:00.

Pravidla potvrzování přijetí datových zpráv
Přijetí datové zprávy se odesílateli potvrzuje pomocí zprávy.

V případě překročení datového limitu, nestandardní přílohy nebo podezření na škodlivý kód nemusí být datová zpráva doručena. V případě, že vám nebude potvrzeno přijetí datové zprávy, kontaktujte neprodleně odbor vnitřních věcí.

Vzor datové zprávy
"Vaše podání bylo přijato na ÚMČ Brno-sever dne.... v ....hod. Dne .... v ... hod. bylo Vaše podání zaevidováno pod č.j. ............. na podatelně úřadu a předáno k dalšímu zpracování."

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Microsoft Office, Openoffice.org, 602PC Suite, prostý text, obrázkové formáty bmp, jpg, tiff, apod.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění závady.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu úřadu Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor vnitřních věcí, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

Usnesení rady - 13. srpen 2012

Kategorie: Uncategorised

ZKOUŠKA HRVE

 

http://www.sever-brno.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

Usnesení rady - 13. srpen 2012

Kategorie: Uncategorised

ZKOUŠKA HRVE

 

http://www.sever-brno.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

Jednací řád rady MČ Brno-sever - 11. červenec 2012

Kategorie: Uncategorised

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen rady) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích ustanovení a zabezpečení úkolů.

Článek 2
Působnost rady

1. Rada je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu MČ Brno-sever (dále jen ZMČ).

2. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva MČ Brno-sever a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

3. Další základní úkoly a činnosti rady jsou upraveny zejména v § 99 – 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a ve Statutech města Brna.

Článek 3
Složení rady

Rada je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem z řad členů ZMČ.

Článek 4
Schůze rady

Rada se schází k pravidelným schůzím dle programu činnosti, případně podle potřeby k mimořádné schůzi. Její schůze jsou neveřejné.

Článek 5
Svolání schůze rady

1. Schůze rady svolává starosta nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu.

2. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze, jakož i navržený pořad jednání. Člen rady pozvánku obdrží nejméně týden předem a materiál k ní si vyzvedne na úseku kanceláře úřadu vždy 6. dne od 12:00 hodin před konáním schůze. Pozvánka na mimořádnou schůzi a předání materiálů bude zajištěno zvláštním způsobem.

3. Neúčast na schůzi rady je povinen každý člen rady oznámit starostovi předem s uvedením důvodu.

Článek 6
Příprava schůzí rady

1. Schůzi rady připravuje starosta nebo místostarosta.

2. Rada jedná zpravidla na podkladě písemných předloh členů rady, tajemníka úřadu, předsedů komisí, vedoucích odborů. Komise předkládají radě zápisy ze svého jednání. Písemné předlohy předkládané vedoucími odborů budou předem parafovány uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Brno-sever a tajemníkem úřadu dle schválených kompetencí. V případě potřeby budou písemné předlohy předem projednány v komisích rady. Písemné materiály budou nejpozději 7 dnů před jednáním rady předloženy kanceláři úřadu.

3. Návrhy usnesení musí být vždy předloženy písemně.

Článek 7
Účastníci schůze

1. Schůze rady se kromě jejích členů účastní tajemník úřadu s hlasem poradním.

2. Rada může přizvat k jednání osoby, jejichž přítomnost pokládá za účelnou. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 8
Jednání rady

1. Schůzi řídí starosta, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místostarosta.

2. Na počátku jednání se projedná program schůze. Každý člen rady může navrhnout doplnění programu o projednání naléhavé záležitosti, pokud možno písemně.

3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů.

4. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu. O návrhu rozhodne rada hlasováním.

5. V případě, že je radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány, poté o variantě původní.

Článek 9
Dotazy a stížnosti

1. Po vyčerpání pořadu jednání mohou členové rady vznášet dotazy, stížnosti a náměty starostovi, místostarostům, ostatním členům rady a tajemníkovi úřadu.

2. Na dotazy odpovídá dotázaný ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi rady, pokud si žadatel nevyžádá odpověď písemnou, případně v jiné lhůtě.

Článek 10
Usnesení rady a kontrola jeho plnění

1. Usnesení vyhotovuje do 7 dnů písemně zapisovatelka, podepisuje ho starosta společně s místostarostou, případně pověření členové rady. Usnesení je rozesíláno do 7 dnů po jednání dotčeným subjektům. Starosta zašle Magistrátu města Brna usnesení rady.

2. Kontrolu usnesení přijatých radou provádí:
a) rada v případě usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradila předložení kontrolní zprávy
b) tajemník Úřadu MČ Brno-sever ve spolupráci se starostou či místostarosty, kteří mají odpovědnost za oblast, do které usnesení spadá. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti městské části Brno-sever, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva
c) vedoucí odborů úřadu, do jejichž pracovní náplně podle organizačního řádu spadá usnesení svým obsahem nebo jimž usnesení ukládá úkoly. Provádí běžnou evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení, sledují a v případě potřeby provádí operativní šetření, zda uložené úkoly jsou ve stanovených termínech plněny
d) pracovnice kanceláře úřadu provádí evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení.

3. Usnesení rady se ukládají u pracovnice kanceláře úřadu.

Článek 11
Organizačně technické zabezpečení přípravy a jednání rady

1. Koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání rady vykonává tajemník úřadu.
Originály předkládaných písemných zpráv budou uloženy v oddělení kanceláře úřadu.

2. O jednání rady pořizuje zapisovatelka zápis, který obsahuje
- den, místo, jména přítomných
- jméno předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválený pořad schůze rady
- předmět jednání s uvedením předkladatelů materiálu
- text usnesení, termín a zodpovědnost
- průběh a výsledky hlasování.
3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, je uložen včetně všech materiálů na oddělení kanceláře ÚMČ k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání schůze rady. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

4. Z jednání je zpravidla pořizován zvukový záznam, který může být použit pouze následujícím způsobem:
- při zpracování zápisu zapisovatelkou
- pouze pro členy Rady městské části Brno-sever
Zvukový záznam je archivován po dobu 6 měsíců na oddělení kanceláře úřadu a je zakázáno bez schválení rady vytvářet z něj kopie.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád byl schválen 19. Radou městské části Brno-sever, konanou dne
20. prosince 2007 a nabývá účinnosti 21. prosince 2007.

2. Tento Jednací řád ruší předchozí Jednací řád schválený 27. Radou městské části
Brno-sever, konanou dne 16. listopadu 2000, včetně všech změn Jednacího řádu.


       Ing. Leo Vencík                                                                 Radomír Vavrouch
 starosta MČ Brno-sever                                                 místostarosta MČ Brno-sever

Jednací řád zastupitelstva - 5. červen 2012

Kategorie: Uncategorised

 

Odbory main - 10. květen 2012

Kategorie: Uncategorised

djfkladjfljdfjdklfj

Czech POINT - 23. duben 2012

Kategorie: Uncategorised

Na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 4. patro, dv. č. 76 je možno o výstupy
z Czech POINTu žádat ve dnech:

Pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00
Nejbližší pobočky Czech POINT:
Krajský úřad JmK, Cejl 73
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3
Česká pošta, Zemdělská 68 - Černá Pole
Česká pošta, Dukelská 52 - Husovice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vydávání ověřených výstupů z informačního systému
veřejné správy na pracovišti Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti na Úřadě městské části Brno-sever, Bratislavská 70, je zřízeno kontaktní místo Czech POINTu poskytující tyto služby:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí
* Obchodní rejstřík
* Živnostenský rejstřík
* Katastr nemovitostí

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
· Rejstříku trestů
· Centrální registr řidičů (od 1.1. 2009)

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do listinné podoby.

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

* Obchodní rejstřík IČ subjektu
* Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
* Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká:

* Rejstřík trestů Občanský průkaz nebo cestovní pas

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc – viz vzor zde - ve formátech WORD nebo PDF ) a svoji totožnost.

Pro vydání ověřeného výpisu z Centrálního registru řidičů (RŘ) je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Pro jednoznačnou identifikaci žadatele se doporučuje zadat i nepovinné údaje - rodné číslo a číslo řidičského průkazu.

Registr řidičů Občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz

Výpis z RŘ lze vydat i cizincům na základě jejich identifikačních dokladů. Pokud někdo žádá o výpis z RŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc – viz vzor zde - ve formátech WORD nebo PDF ) a svoji totožnost.

 
 Vydávání ověřených výstupů z Czech POINTu je zpoplatněno správním poplatkem (část I položka 3 písm. d), položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a to:

* Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí a Registr řidičů – 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
* Rejstřík trestů – 100,- Kč bez ohledu na počet stran
* Druhý a každý následný ověřený výpis stejného elektronického dokumentu je zpoplatněn ve stejné výši
* Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.


Poznámka :
V případě, že pracoviště na UMČ Brno-sever bude nedostupné, doporučujeme nejbližší pobočku Czech POINTu na Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

Hlavní stránka - 20. březen 2012

Kategorie: Uncategorised

servisdesk

Úřední hodiny

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00
(v době od 11:30 do 13:00 omezený provoz)
Pokladní hodiny: 
Pondělí a středa   8:00 – 12:00
12:45 – 17:00
Pokladní hodiny
na poliklinice Lesná:

Pondělí a středa   8:00 – 12:00
12:30 – 16:00
(V provozu od  ledna do dubna.
Přijímá místní poplatky 
za psy a nájemné
za pronájem zahrádek a garáží.)
 
Podatelna a informační centrum:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:30 – 17:00
7:00 – 15:30
7:30 – 17:00
7:30 – 15:30
7:00 – 14:00
Pondělí a středa   8:00 – 12:00
12:30 – 16:00
 
ID datové schránky: cqubvxs

Hlavní aktuality

facebook logo       pruvodce severem
ceska obec

Uzavírka Husovického tunelu - 30. listopad -0001

Kategorie: Uncategorised
Ve dnech 11. až 15. května 2009 budou Brněnské komunikace a. s. provádět údržbu a mytí Husovického tunelu (včetně předpolí tunelu), který je součástí Velkého městského okruhu.

Uzavírka ulice Lesnická - 30. listopad -0001

Kategorie: Uncategorised
Z důvodu opravy tramvajové trati je uzavřena ulice Lesnická v úseku mezi ul. Trávníky a Zemědělská dne 2.10. a 3. 10. 2010...