uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 4. patro, dv. č. 76 je možno o výstupy
z Czech POINTu žádat ve dnech:

Pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 12:45 - 17:00
Nejbližší pobočky Czech POINT:
Krajský úřad JmK, Cejl 73
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3
Česká pošta, Zemdělská 68 - Černá Pole
Česká pošta, Dukelská 52 - Husovice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vydávání ověřených výstupů z informačního systému
veřejné správy na pracovišti Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti na Úřadě městské části Brno-sever, Bratislavská 70, je zřízeno kontaktní místo Czech POINTu poskytující tyto služby:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí
* Obchodní rejstřík
* Živnostenský rejstřík
* Katastr nemovitostí

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
· Rejstříku trestů
· Centrální registr řidičů (od 1.1. 2009)

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do listinné podoby.

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

* Obchodní rejstřík IČ subjektu
* Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
* Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká:

* Rejstřík trestů Občanský průkaz nebo cestovní pas

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc – viz vzor zde - ve formátech WORD nebo PDF ) a svoji totožnost.

Pro vydání ověřeného výpisu z Centrálního registru řidičů (RŘ) je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Pro jednoznačnou identifikaci žadatele se doporučuje zadat i nepovinné údaje - rodné číslo a číslo řidičského průkazu.

Registr řidičů Občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz

Výpis z RŘ lze vydat i cizincům na základě jejich identifikačních dokladů. Pokud někdo žádá o výpis z RŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc – viz vzor zde - ve formátech WORD nebo PDF ) a svoji totožnost.

 
 Vydávání ověřených výstupů z Czech POINTu je zpoplatněno správním poplatkem (část I položka 3 písm. d), položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a to:

* Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí a Registr řidičů – 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
* Rejstřík trestů – 100,- Kč bez ohledu na počet stran
* Druhý a každý následný ověřený výpis stejného elektronického dokumentu je zpoplatněn ve stejné výši
* Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.


Poznámka :
V případě, že pracoviště na UMČ Brno-sever bude nedostupné, doporučujeme nejbližší pobočku Czech POINTu na Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3