uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Městská část Brno-sever stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 17 zákona tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1. Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích a černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           3,00 Kč/A3

b) barevné kopírování na kopírovacích strojích a barevný tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný           3,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný           6,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           6,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný           12,00 Kč/A3

c) pořízení kopií a tisků v jiném formátu

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude městská část Brno-sever u tohoto poskytovatele za pořízení kopie či tisku povinna uhradit.

d) skenování

formát A4 jednostranný           1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný           2,00 Kč/A3

2. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)             6,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu)             6,00 Kč

3. Odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené          

dle platných tarifů České pošty, s.p.

dle platných tarifů České pošty, s.p.

dle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené          
c) jiné          

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městskou částí Brno-sever se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

6. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Sazebník byl schválen Radou městské části Brno-sever na 8/21. schůzi Rady městské části Brno-sever 31.07.2019 a nabývá účinnosti 01.08.2019.