uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Formuláře úřadu

ODBOR BYDLENÍ

Žádost o přechod nájemní smlouvy podle § 2279 a 2282 zák. č. 89/2012 Sb.
Žádost o pronájem obecního bytu (ŽB1), k žádosti je nutné vyplnit ještě následující formulář:
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)
Žádost o přidělení konkrétního bytu (ŽB2)
Prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu
Žádost o výměnu bytu – Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Žádost o změnu v nájemní smlouvě (sňatek/rozvod)
Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy (společný nájem)
Žádost o přechod/zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování společného nájemce bytu
Žádost o přechod/zúžení nájemní smlouvy po úmrtí společného nájemce bytu
Žádost o souhlas s úpravami bytu
Žádost o pronájem nebytového prostoru
Žádost o pronájem parkovacího stání Merhautova 13
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu parkovacího místa Merhautova 13
Žádost o pronájem/pacht pozemku

PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER PRO PRONAJÍMÁNÍ NEBO PROPACHTOVÁNÍ SVĚŘENÝCH NEMOVITOSTÍ
(s výjimkou bytů)

Žádost o odprodej domu

ODBOR FINANČNÍ

ODBOR ORGANIZAČNÍ

Přihláška k výběrovému řízení
Čestné prohlášení dle lustračního zákona
Žádost o vystavení lustračního osvědčení

Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

Právní oddělení:

OZV o místních poplatcích č. 32/2022          příloha č. 1 – MP ze psů          příloha č. 2 – MP z pobytu

Místní poplatky ze psů:

Přihlášení psa - DOCPDF
Odhlášení psa - DOCPDF
Změny údajů – změna adresy přihlášení v rámci MČ - DOCPDF
Změny údajů – snížená sazba pro mladší 65 - DOCPDF
Změny údajů – průkaz ZTP nebo ZTP/P - DOCPDF
Žádost o vrácení přeplatku od 200 Kč - DOCPDF

Místní poplatky z pobytu:

Ohlášení místního poplatku z pobytu - DOCPDF
Ohlášení o výši vybraného místního poplatku z pobytu - DOCPDF
Ohlášení o ukončení činnosti podléhající místnímu poplatku z pobytu - DOCPDF
Žádost o vrácení přeplatku od 200 Kč - DOCPDF

ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A MAJETKU

Žádost o pronájem/pacht pozemku
PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER PRO PRONAJÍMÁNÍ NEBO PROPACHTOVÁNÍ SVĚŘENÝCH NEMOVITOSTÍ
Stanovení nájemného a pachtovného s účinností od 28.06.2023

Žádost o projednání souhlasu městské části se zřízením vyhrazeného parkování (pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby)
Pravidla MČ Brno-sever pro vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby
Žádost o projednání souhlasu městské části se zřízením vyhrazeného parkování (pro osoby se ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P)
Pravidla MČ Brno-sever pro vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

ODBOR STAVEBNÍ

Informační povinnost ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění stavby, zařízení, terenních úprav
Společné oznámení záměru
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
Ohlášení dokončení stavby
Pasport stavby
Žádost o dodatečné stavební povolení
Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní územ / z vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o změnu Územního plánu města Brna

Adresář možných dotčených správních úřadů a vlastníků a správců inženýrských sítí, komunikací a pozemků státu nebo města

Veřejné prostranství - komunikace

Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Žádost o vyhrazené parkovací stání
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci - sjezdu
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace
Žádost o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace za účelem umístění sítí

Žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. k vodoprávnímu řízení
Žádost o vyjádření
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Odd. matriky
Dotazník k uzavření manželství (formulář vyžadujeme vytištěný oboustranně)
Údaje o svědcích
Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň
Žádost o vydání osvědčení (církevní sňatek)
Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ke sňatku v zahraničí)
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení ve lhůtě do šesti měsíců po rozvodu manželství
Žádost o povolení změny jména - příjmení nezl. dítěte
Souhlas dítěte staršího 15-ti let se změnou svého jména - příjmení
Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezl. dítěte
Žádost o povolení změny jména - příjmení
Žádost o vydání duplikátu rodného listu
Žádost o vydání duplikátu oddacího listu
Žádost o vydání duplikátu úmrtního listu

Odd. hospodářské
Oznámení o konání shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím

Další formuláře
Žádost o poskytnutí informace 
Odvolaní proti rozhodnutí
Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Žádost o povolení / závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení změn a doplnění v evidenci zemědělského podnikatele
Přihláška k poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství pro prodejní zařízení, zařízení k poskytování služeb nebo reklamní zařízení na území městské části Brno-sever
Žádost o zařazení parcely do tržního řádu
Žádost o vydání rybářského lístku pro českého občana
Žádost o vydání rybářského lístku pro cizince
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba
Žádost o odškodnění
Žádost o povolení k užívání pozemků veřejné zeleně
Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti