uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Zákaz vstupu do lesa v Soběšicích - 26. říjen 2022

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 48 odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) a jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

vydává

v souladu s ust. § 171 až § 174 správního řádu a podle ust. § 19 odst. 4 a 5 zákona o lesích na žádost vlastníka lesa, tj. Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, IČO 62156489, Křtiny 175, 679 05 Křtiny,

opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do lesa.

Opatření obecné povahy je vydáváno v zájmu zdraví a bezpečnosti osob z důvodu nahodilé těžby suchých a prosychajících lesních porostů a porostů napadených kůrovcem, a to v tomto rozsahu:

1) doba zákazu bude platit od 1. 11. 2022 do 31. 1. 2023,

2) zákaz vstupu bude platit pro lesní pozemky p.č. 1298/1, 1301, 1303/1, 1304, 1306/1, 1306/2, 1306/6, 1306/7 a 1306/8 vše v k.ú. Soběšice o celkové výměře 207,1748 ha, vyznačené v zákresu do katastrální mapy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření obecné povahy,

3) zákaz vstupu bude zřetelně vyznačen na všech účelových přístupových cestách do lesa.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NALEZNETE ZDE.

oop zakaz vstupu les sobesice mapa web