uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - 13. červenec 2023

ROZHODNUTÍ
hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11. července 2023
o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Podle ust. čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,

vyhlašuji pro celé území Jihomoravského kraje

DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a nárůstu počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

Čl. 1
Doba trvání

Dobu zvýšené nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji od 11. července 2023 do odvolání.

Čl. 2
Vymezené území

Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji pro celé území Jihomoravského kraje.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti

1. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň;
b) kouřit (s výjimkou elektronických cigaret);
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
d) používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
b) suché travní porosty;
c) plochy zemědělských kultur;
d) sklady sena, slámy a obilovin;
e) další místa, na nichž se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.

Čl. 4
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 15,00 hodin dne 11. července 2023.

Čl. 5
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

 

V Brně dne 11. července 2023

Mgr. Jan Grolich

 

Nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
ke stažení ZDE.