uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Povinnosti živnostníků při nakládání s odpady - 23. duben 2018

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „Zákon“).

CO JE ODPAD DLE ZÁKONA O ODPADECH?
Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když jej osoba předá k využití nebo odstranění nebo předá-li jej úplatně/bezúplatně osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů nebo odstraní-li jej sama [§ 3 odst. 1, 2 Zákona].

PŮVODCE ODPADŮ
Původcem odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném [§ 4 odst. 1 písm. x) Zákona]. Původcem odpadů je tedy i živnostník, při jehož činnosti vznikají odpady.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládáním s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů [§ 4 odst. 1 písm. e) Zákona].

ŽIVNOSTNÍK MÁ ŘADU POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZEJMÉNA § 16 ZÁKONA:

ZAŘAZOVAT vznikající odpady podle druhů podle § 5 Zákona (podrobnosti stanoví vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) a podle kategorií podle § 6 Zákona (na kategorie ostatní odpad a nebezpečný odpad).

SHROMAŽĎOVAT odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií – pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy [§ 79 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 2 písm. k) Zákona].

ZABEZPEČIT odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

VÉST průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh vlastního nebo převzatého odpadu [§ 39 odst. 1 Zákona; § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění]. Tuto evidenci uchovávat nejméně 5 let.

OHLAŠOVAT odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností každoročně do 15. 2. následujícího roku, vzniklo-li mu nebo nakládal-li s více než 100 kg nebezpečných odpadů za rok nebo 100 tunami ostatních odpadů za rok, a to v rozsahu stanoveném Zákonem a prováděcím právním předpisem [§ 39 odst. 2 a § 82 odst. 3 Zákona; § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění]. Tuto evidenci uchovávat nejméně 5 let.

PŘEVÉST – PŘEDAT odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona – tzv. oprávněné osobě, která má tuto činnost povolenou příslušným krajským úřadem.

KAŽDÝ JE POVINEN zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna (má možnost si vyžádat předložení povolení příslušného krajského úřadu).

NAKLÁDAT S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (NO) pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy (krajský úřad uděluje souhlas k nakládání v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, při nakládání s menším množstvím uděluje souhlas obecní úřad obce s rozšířenou působností). Pro shromažďovaní odpadů (krátkodobé soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku) a pro přepravu nebezpečných odpadů není potřeba souhlasu.

VÉST EVIDENCI A OHLAŠOVAT přepravované nebezpečné odpady [§ 24 odst. 1 písm. d) a § 40 Zákona; § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění].

OZNAČIT shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů v souladu s § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

VYBAVIT místa nakládání s nebezpečným odpadem identifikačním listem nebezpečného odpadu [§ 13 zákona, příloha č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění].


JAK MOHOU ŽIVNOSTNÍCI NALOŽIT SE SVÝM ODPADEM:

A. ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU
Odpad podobný komunálnímu odpadu je podle Zákona veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Jedná se o odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má obdobné složení jako odpad vznikající občanům (například papír, sklo, obsah odpadkových košů).

A1. ŽIVNOSTNÍK SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DODAVATELE SLUŽEB ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.
Živnostník vytřídí z odpadu jeho využitelné složky (druhy odpadu podskupiny 20 01 jako papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad apod.) a nebezpečné složky. Zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely dalšího nakládání s ní pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. Pro naložení s jednotlivými druhy vytříděných odpadů i se směsným komunálním odpadem si dle svého výběru zvolí vyhovujícího dodavatele služeb, který je oprávněnou osobou.

A2. ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU V OBCI NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY.
Původce produkující odpad podobný komunálnímu odpadu se může zapojit do obecního systému pro nakládání s komunálními odpady na základě smlouvy a za obcí stanovených podmínek. Statutární město Brno uzavírá smlouvy, v rámci kterých mohou původci odpadů využívat systému sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, hliníkové obaly – plechovky od nápojů). Informace k možnosti zapojení do systému statutárního města Brna: www.brno.cz/odpadove-hospodarstvi.
V případě zapojení do systému obce v oblasti tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) není původce povinen vést průběžnou evidenci odpadů, které odkládá do systému obce. Využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí je sankcionováno pokutou do výše 300 000 Kč.

B. DALŠÍ DRUHY ODPADŮ – ODPADY Z VÝROBNÍ ČINNOSTI VČETNĚ NO
Odpady z výrobní činnosti, včetně nebezpečných, je živnostník povinen předat oprávněné osobě.


KONTROLA A SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ:

Plnění povinností původců odpadů kontrolují pověření pracovníci obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. Horní hranice pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení povinností je až 50 milionů korun [§ 66 odst. 2–7 Zákona]. V případě zjištění neoprávněného využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí, uloží obecní úřad pokutu až do výše 300 000 Kč [§ 66 odst. 1 Zákona].


ELEKTROODPAD, který svým charakterem nebo množstvím je podobný elektrozařízení pocházejícímu z domácností [§ 37g písm. f) Zákona], mohou živnostníci odložit na kterémkoliv sběrném středisku odpadů statutárního města Brna v rámci zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností (elektroodpad – elektrozařízení musí být kompletní, do zpětného odběru výrobků lze odložit i nerozbité výbojky a zářivky).

Odbor životního prostředí MMB

 

INFORMAČNÍ BROŽURU K POVINNOSTEM ŽIVNOSTNÍKŮ PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NALEZNETE ZDE.

 

Víte, jak správně nakládat s odpady z vašeho podnikání?
SAKO Vám poskytne nejlepší služby v Brně i okolí.

Zajišťujeme odvoz směsného komunálního odpadu a jeho energetické využití
Nabízíme pravidelné i individuální svozy směsného komunálního odpadu z vlastních i pronajatých nádob různých objemů, který přeměníme v čistou energii. Ročně zpracujeme odpad od 1,5 milionu obyvatel a využijeme více než 230 000 tun v jediném zařízení na energetické využívání odpadů na Moravě.

Postaráme se i o Váš tříděný odpad
Svážíme zvlášť papír, sklo, plasty spolu s nápojovými kartony a hliníkovými plechovkami od nápojů z pronajatých nádob různých objemů. Tento materiál dotřídíme a odešleme k recyklaci.

Svážíme gastroodpad, nebezpečný i průmyslový odpad
Zajišťujeme pravidelné i jednorázové svozy těchto odpadů a jejich ekologickou likvidaci. Víme, jak na to.

Pronajímáme velkoobjemové kontejnery
Poskytujeme pronájem velkoobjemových kontejnerů různých velikosti, které vám přistavíme na předem určené místo. Následné zpracování odpadu už můžete nechat na nás.

Skartujeme citlivé dokumenty
Pomůžeme vám spolehlivě znehodnotit nepotřebné dokumenty. Budete mít jistotu, že nedojde k úniku vašich důvěrných informací. Navíc jako zákazník můžete přihlížet procesu skartace, a tím se ubezpečit o jejím řádném provedení.

A to vše zajišťujeme moderním, pravidelně obměňovaným vozovým parkem
Vozový park průběžně modernizujeme tak, aby naše vozy dosahovaly minimální hlučnosti, ekologického provozu a vysoké bezpečnosti.

Více informací o našich službách Vám rádi poskytneme na tel.: 548 138 304. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.sako.cz