uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Petr Hladík: Proč musíme znovu k volbám? - 8. leden 2015

Tímto článkem reaguji na text pana Ivana Indry, předsedy redakční rady, který byl uveřejněn v minulém vydání Severníku s názvem „Výsledek voleb je neplatný. Vzhůru k novým volbám."
V tomto článku se objevilo několik skutečností, které byly autorem vyloženy svérázně. Jeho rétorika zpochybňování rozhodnutí soudu či obnovení Národní fronty mě děsí.
Co se vlastně v městské části v dny voleb stalo? Pan Adam Adámek spolu s příspěvkovou organizací DROM, romské středisko uspořádali v prostorách sálu provozovaného městskou částí tzv. „Musilka" akci s názvem „Romové, pojďme všichni volit." Vstup na tuto akci byl pouze na VIP náramky, které byly distribuovány tzv. romskými koordinátory poté, kdy romští občané odvolili.
Ve výše uvedeném článku je aktivita pana Adámka velice zlehčena. Je pravdou, že v předvolební kampani všichni politicky angažovaní lidé slibují, rozdávají dárky (formou koblih, burčáku, propisek či dalších drobností) a přesvědčují obyvatele o volbě té či oné strany. Nicméně ani jedna politická strana již nekontroluje oslovené obyvatele, jak volili a zda vůbec k volbám šli. Volba je tedy svobodná, dobrovolná a tajná.
Systém, který byl použit panem Adámkem, byl shledán mimo zákon právě tím, že využil kombinace doporučení k volbě kandidátky či kandidáta a zábavy po volbách k tomu, aby k volbě motivoval i ty, kteří by k volbám jinak nepřišli.
Citace usnesení krajského soudu ze dne 13. 11. 2014.
„Kombinace obojího (doporučení volby konkrétního kandidáta určitou autoritou a bezplatná zábava za účast při volbách poskytnutá touto autoritou) vůli o politiku se nezajímajících voličů v daném případě ovlivnila (zkorumpovala) shodným způsobem, jako v případě, že by byla bezplatná
účast na zábavě poskytována jen těm voličům, kteří odevzdali hlas konkrétnímu kandidátovi. Takové ovlivnění vůle voliče považuje zdejší soud v souladu se shora uvedeným nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011 za závažný volební delikt principiálně narušující volnou soutěž
volebních subjektů garantovanou čl. 5 Ústavy a čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod."
Ve svědeckých výpovědích u soudu z úst členů volebních komisí byly popsány situace, že voliči nevěděli, jak mají volit, odcházeli za urnu ve více lidech, pokřikovali po sobě, co mají dělat. Nezanedbatelný je také fakt, že do volebních místností podle výpovědí přišlo velké množství lidí, kteří neměli trvalé bydliště na Brno-sever a volit nemohli. Je tedy zjevné, že se jednalo o voliče, kteří běžně k volbám nechodí.
Rozsudek soudu je tak velice pozitivním precedentem do budoucna. Jasně konstatuje, že systém, který byl vytvořen, není v souladu se zákonem. Je to velice dobrá zpráva pro všechny občany, protože pokud by byl shledán tento systém legálním, v příštích volbách (krajských) by mohl být využit masivnějším způsobem na celém území kraje či republiky.
V návrhu, který jsem krajskému soudu podal, jsem žádal o opakování hlasování či voleb pouze ve dvanácti okrscích (volební místnosti na ZŠ Vranovská, SŠ Vranovská, náměstí Republiky a Merhautova). Soud toto zúžení neakceptoval a zrušil volby na celé městské části.
Co to znamená pro chod Brno-sever? Z pohledu základní funkčnosti služeb pro občany to není problém. Nefunguje sice zastupitelstvo, ale rada a vedení městské části pokračuje do zvolení vedení nového. Také finanční prostředky na údržbu a provoz veškerých zařízení od čištění a posypu ulic po provoz mateřských škol jsou zajištěny tzv. rozpočtovým provizóriem. Městská část také může aktivně připravovat veškeré investice pro příští rok.
Jak je to s financemi na nové volby? Tyto finance (asi 950 tis. korun) dostane městská část ze státní pokladny. Není tedy pravdou, že by za tyto finanční prostředky mohl být opraven dům, vybudován park, komunikace či kanalizace. Nechť každý posoudí, zda prostředky na novou volbu vynalo žené vyváží to, že volby budou opravdu pravdivým obrazem potřeb a postojů voličů.
Rozsudek krajského soudu napadla Rada městské části (která zastupuje všechny obyvatele Brno-sever) u ústavního soudu. Zda se tak stalo v zastoupení alespoň většiny obyvatel Brno-sever, posoudit neumím. Nicméně ať už bude rozsudek jakýkoliv, je potřeba jej respektovat, protože soudní moc musí rozhodovat spravedlivě a nestranně. Já v to stále a hluboce věřím!
Volby tak zřejmě budou v sobotu 14. března. Chci vás takto veřejně vyzvat, abyste volit šli a zvolili ty strany a kandidáty o kterých jste přesvědčeni, že budou poctivě, odpovědně a aktivně spravovat městskou část. Protože správa radnice není o přátelích a nepřátelích, ale o práci.

Petr Hladík

Vyšlo v Severníku 1/2015

Ivan Indra: Výsledek voleb je neplatný. Vzhůru k novým volbám - 8. leden 2015

Občané naší městské části dostali k dvacátému pátému výročí sedmnáctého listopadu jako dne, kdy se začalo hroutit čtyřicetileté období komunistické totality, velmi zvláštní dárek. Výsledek posledních svobodných voleb byl soudem prohlášen za neplatný a volby se budou opakovat.
Náklady na nové volby uhradí daňoví poplatníci. (Pro děti – daňovým poplatníkem se stanete v okamžiku, když si koupíte rohlík a z jeho prodejní ceny bude odvedena DPH). Z ušetřených peněz mohl být opraven dům, park, komunikace, kanalizace. Nestane se tak. Abychom se vyvarovali do budoucna podobného utrácení, je třeba, abychom se pro příště vyvarovali chyb, kterých jsme se při minulých volbách dopustili. Předně – volby zůstanou nadále dobrovolné, svobodné a tajné. Přesto bude zjišťováno, kdo koho volil – k  důkazu postačí indicie nebo domněnka. Pokud se občan pokusí jiné spoluobčany, kteří se dostaví k volbám, odměnit tím, že je pozve na kafe – to je trestné? Pokud občan sdělí jinému občanovi před jeho aktem volby, koho bude volit a proč – to je trestné? Trest zatím nebude přímý, ale podle principu kolektivní viny padne na všechny spoluobčany – povinností hradit náklady na nové volby a občanskou povinností se jich zúčastnit.
Jiné než uvedené závady na průběhu voleb soud nenašel. Bylo by slušné aspoň poděkovat všem volebním komisím za perfektní práci a všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, za účast. Jenže jak potom zdůvodnit, že volby neplatí, že? Účast v příštích volbách bude dozajista čím dále tím menší a minulé volby tento trend zcela jistě urychlí. Cesta z toho ven je obnovení Národní fronty, Ale kdo bude politickým hegemonem a nahradí úlohu KSČ?
Nemáme tedy zastupitelstvo a zvolení nového do Vítězného února nestihneme. Naštěstí nehrozí bezvládí – stávající rada ve své činnosti a pravomocích pokračuje. Vzhledem k  tomu, že v minulém řádném období vykonala obrovský kus záslužné práce pro rozvoj naší městské části,
je to paradoxně dobře. A to je na celé absurdní situaci vlastně vítězstvím.

Ivan Indra,
předseda redakční rady s prodlouženým mandátem

Vyšlo v Severníku 12/2014

Seznam mateřských škol MČ Brno-sever - 6. únor 2013

Získat přihlášku v příslušné mateřské škole lze po předchozí telefonické domluvě s ředitelem/kou této školy (nejsou-li uvedeny přesné termíny).

Název školy

Termín výdeje přihlášek 

Telefon

Mateřská škola Brno, Bieblova 25, příspěvková organizace

 

548 522 689

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace

 

731 235 839

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

 

545 576 627

Mateřská škola Brno, Drobného 26, příspěvková organizace

 přijímací řízení se nekoná

 

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace

 

545 578 813

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace

 20. 2. – 21. 2. 2013

724 546 447

Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace

 20. 2. – 21. 2. 2013

 

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace

 19. 2. 2013

 

Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace

 

548 520 775

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

 18. 2. – 19. 2. 2013

 

Mateřská škola Brno, Marie Majerové 14, příspěvková organizace

 

544 525 712

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14
MŠ Loosova 11

 

775 701 706

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace
MŠ Nejedlého 13

 

548 520 796

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace
MŠ Zeiberlichova 49, Síčka 1a

 18. 2. – 20. 2. 2013

 

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29
MŠ Zemědělská 29

 

545 428 521

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
MŠ Merhautova 37, Vranovská 17

 

545 211 651

Základní škola a Mateřská škola, nám. Republiky 10, příspěvková organizace
MŠ Cacovická 6

 

545 212 408

Statistiky - 8. listopad 2012

Statistiky

OS
Linux c
PHP
5.4.45
MySQL
5.6.51
Čas
20:17
Ukládání do mezipaměti
Zakázáno
GZip
Zakázáno
Návštěvníci
8
Články
9699
Odkazy
11
Počet zobrazených článků
11412942

Sazebník úhrad - 27. srpen 2012

Městská část Brno-sever stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 17 zákona tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1.    Pořízení kopií a tisků

a)      černobílé kopírování na kopírovacích strojích a černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

3,00 Kč/A3

b)      barevné kopírování na kopírovacích strojích a barevný tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

         

3,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

6,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

6,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

12,00 Kč/A3

c)       pořízení kopií a tisků v jiném formátu

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude městská část Brno-sever u tohoto poskytovatele za pořízení kopie či tisku povinna uhradit.

d)      skenování

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A3

 

2.    Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

         

 
6,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

         

 
6,00 Kč

 

3.    Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

         

dle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

         

dle platných tarifů České pošty, s.p.

c) jiné

         

dle platných tarifů České pošty, s.p.

 

4.    Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou celou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 200,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

 

5.    V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městskou částí Brno-sever se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

6.    Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,00 Kč, nebude úhrada požadována.

 

 

Sazebník byl schválen Radou městské části Brno-sever na 8/75. schůzi Rady městské části Brno-sever 17.02.2021 a nabývá účinnosti 01.03.2021.

Elektronická podatelna - 21. srpen 2012

Elektronická podatelna je určena k přijímání datových zpráv doručovaných na ÚMČ Brno-sever.

Adresa elektronické podatelny úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přijetí datových zpráv na datových nosičích
Elektronická podání na datových nosičích (tj. CD-R, CD-RW, popř. DVD-R, DVD-RW médiích, USB flash discích) lze přímo předávat na podatelně ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno, přízemí, dv. č. 1 nebo na elektronické podatelně úřadu - přízemí, dv. č. 14, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 a v pátek od 8:00 do 13:00.

Pravidla potvrzování přijetí datových zpráv
Přijetí datové zprávy se odesílateli potvrzuje pomocí zprávy.

V případě překročení datového limitu, nestandardní přílohy nebo podezření na škodlivý kód nemusí být datová zpráva doručena. V případě, že vám nebude potvrzeno přijetí datové zprávy, kontaktujte neprodleně odbor vnitřních věcí.

Vzor datové zprávy
"Vaše podání bylo přijato na ÚMČ Brno-sever dne.... v ....hod. Dne .... v ... hod. bylo Vaše podání zaevidováno pod č.j. ............. na podatelně úřadu a předáno k dalšímu zpracování."

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Microsoft Office, Openoffice.org, 602PC Suite, prostý text, obrázkové formáty bmp, jpg, tiff, apod.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění závady.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu úřadu Úřad městské části města Brna, Brno-sever, odbor vnitřních věcí, Bratislavská 70, 601 47 Brno.

Jednací řád Rady MČ Brno-sever - 11. červenec 2012

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen RMČ) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů RMČ.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje RMČ hlasováním.

Článek 2
Pravomoc RMČ

 1. RMČ je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá RMČ Zastupitelstvu městské části Brno-sever (dále jen ZMČ).
 2. RMČ připravuje návrhy pro jednání ZMČ a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 3. Rozsah pravomocí RMČ je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejména v § 99 – 102a) a Statutem města Brna.

Článek 3
Svolání schůze RMČ

 1. RMČ se schází v souladu se schváleným harmonogramem či v mimořádných termínech podle potřeby. Schůze RMČ svolává starosta písemným pozváním nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
 2. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze a navržený program jednání.

Článek 4
Účast na schůzi RMČ

 1. Schůze RMČ jsou neveřejné.
 2. Schůze RMČ se zúčastňují povinně členové RMČ. Pokud se ze závažných důvodů na jednání nemůže člen RMČ dostavit, je povinen se omluvit starostovi. Předčasný odchod ze schůze oznamují členové RMČ předsedajícímu.
 3. Účast na schůzi stvrzují členové RMČ při příchodu svým podpisem na prezenční listinu.
 4. Schůze RMČ se dále účastní povinně tajemník ÚMČ (dále jen tajemník), a to s hlasem poradním.
 5. RMČ může přizvat k jednání další osoby, jejichž přítomnost je potřebná. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 5
Příprava schůze RMČ

 1. Schůzi RMČ připravuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Koordinaci přípravy písemných materiálů pro jednání RMČ zajišťuje tajemník.
 2. RMČ jedná zpravidla na podkladě písemných materiálů předložených členy ZMČ, tajemníkem nebo komisí RMČ (dále jen předkladatel).
 3. Komise RMČ předkládají RMČ zápisy ze svého jednání.
 4. Pozvánku na schůzi doručí kancelář úřadu elektronicky spolu s písemnými materiály pro jednání všem členům RMČ nejpozději 7 dnů před termínem schůze.
 5. Distribuce materiálů členům RMČ probíhá elektronickou formou prostřednictvím úložiště.

Článek 6
Jednání RMČ

 1. Schůzi RMČ řídí předsedající, kterým je starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný starostou pověřený člen RMČ.
 2. Předsedající zahajuje a řídí schůzi RMČ, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání RMČ a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh.
 3. Po zahájení schůze RMČ předsedající určí zapisovatele zápisu. Předsedající dále určí dva ověřovatele zápisu z řad členů RMČ, kteří svým podpisem ověřují správnost a úplnost zápisu ze schůze RMČ.
 4. RMČ jedná podle programu, který si schválí na začátku jednání. Každý člen RMČ může navrhnout doplnění programu schůze, stažení některého bodu z programu schůze, případně navrhnout přeřazení bodů programu schůze. O takovém návrhu rozhoduje RMČ hlasováním. Na závěr projednání programu nechá předsedající hlasovat o programu schůze jako celku bez další rozpravy. Nejsou-li námitky či požadavky na samostatné hlasování, hlasuje se o zařazení, vyřazení či přeřazení bodů programu schůze v rámci hlasování o programu jako celku.
 5. O zařazení návrhů přednesených v průběhu schůze RMČ na program schůze rozhodne RMČ hlasováním.
 6. Jednání o věci zařazené na program schůze uvede zpravidla její předkladatel. Poté předsedající zahájí rozpravu, ve které dává slovo přihlášeným osobám v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásily.
 7. Na konci jednání mohou členové RMČ vznášet dotazy, náměty či připomínky starostovi, místostarostům, ostatním členům RMČ a tajemníkovi, na něž dotázaný odpovídá ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi RMČ nebo ve lhůtě 30 dnů, pokud si žadatel vyžádá písemnou odpověď.

Článek 7
Hlasování

 1. RMČ je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů RMČ.
 3. V případě, že je v průběhu jednání navrženo stažení bodu z programu schůze, hlasuje o tomto návrhu RMČ přednostně.
 4. Na návrh člena RMČ se o jednotlivých částech návrhu hlasuje odděleně. Dojde-li k oddělenému hlasování, schvalují se pouze jednotlivé části návrhu usnesení a o návrhu jako celku se již nehlasuje.
 5. Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují ani nijak nepozměňují přijatý návrh. Vylučuje-li přijatý návrh další pozměňovací návrhy, o těchto se již nehlasuje.
 6. Hlasování probíhá zvednutím ruky. Hlasuje se v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet zdržujících se. Současně sdělí, zda bylo či nebylo usnesení přijato, a v případě, že hlasování není jednomyslné, sdělí i jmenovité hlasování členů RMČ.

Článek 8
Usnesení a zápis ze schůze RMČ

 1. Usnesení vyhotovuje písemně zapisovatel, podepisuje starosta společně s místostarostou, případně jiným členem RMČ, a do 7 dnů po ukončení schůze se zasílají elektronickou formou členům RMČ i ZMČ, tajemníkovi, vedoucím odborů, případně dalším zaměstnancům ÚMČ.
 2. Usnesení se v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zveřejňují na webových stránkách městské části Brno-sever. Zveřejnění zabezpečuje kancelář úřadu.
 3. Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z usnesení provádí tajemník ve spolupráci s dotčenými vedoucími odborů. Evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení vede kancelář úřadu.
 4. O průběhu schůze RMČ pořídí do 7 dnů po ukončení schůze zapisovatel zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede den a místo konání schůze, jména předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele, počet přítomných členů RMČ, schválený pořad jednání RMČ, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou i záznamy o jmenovitém hlasování k jednotlivým projednávaným bodům.
 5. Zápis je uložen k nahlédnutí v kanceláři úřadu. Elektronická verze zápisu se distribuuje členům RMČ i ZMČ prostřednictvím úložiště. Kancelář úřadu dále zabezpečuje zaslání zápisu Magistrátu města Brna.

Článek 9
Jednání RMČ distančním způsobem

 1. Jednání RMČ je možné uskutečnit také při distanční účasti všech nebo jenom některých členů RMČ nebo tajemníka, a to prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), při němž musí být možné jednoznačné ztotožnění člena RMČ a tajemníka prostřednictvím obrazu i zvuku a interakce s ostatními členy RMČ a tajemníkem.
 2. Člen RMČ nebo tajemník, který se chce účastnit jednání RMČ distančně, musí předem o tuto možnost požádat starostu, který rozhodne, zda je taková účast možná, a informuje kancelář úřadu o distanční účasti člena RMČ nebo tajemníka. Distanční účast člena RMČ nebo tajemníka zaznamená zapisovatel v prezenční listině a v zápisu u jména přítomného poznámkou přítomen distančně.
 3. Starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, je oprávněn rozhodnout, že jednání RMČ se uskuteční pouze distančně. V takovém případě se v pozvánce a následně i v zápisu místo konání schůze nahradí informací, že se jednání RMČ uskuteční, respektive uskutečnilo prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference).

Článek 10
Střet zájmů

Člen RMČ je jako veřejný funkcionář povinen při jednání RMČ, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než RMČ přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ze schůze RMČ.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád Rady městské části Brno-sever schválený na schůzi konané 21.08.2019.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 01.01.2021.
 3. Rada městské části Brno-sever schválila tento jednací řád na své schůzi konané 09.12.2020.

Zpracoval:                             Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Za odbor organizační ověřil: Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                              tajemník


Vydal dne 22.12.2020:          Mgr. Martin Maleček v. r.
                                              starosta

Odbory main - 10. květen 2012

djfkladjfljdfjdklfj

servisdesk

Úřední hodiny

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00
(v době od 11:30 do 13:00 omezený provoz)
Pokladní hodiny: 
Pondělí a středa   8:00 – 12:00
12:45 – 17:00
Pokladní hodiny
na poliklinice Lesná:

Pondělí a středa   8:00 – 12:00
12:30 – 16:00
(V provozu od  ledna do dubna.
Přijímá místní poplatky 
za psy a nájemné
za pronájem zahrádek a garáží.)
 
Podatelna a informační centrum:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7:30 – 17:00
7:00 – 15:30
7:30 – 17:00
7:30 – 15:30
7:00 – 14:00
Pondělí a středa   8:00 – 12:00
12:30 – 16:00
 
ID datové schránky: cqubvxs

Hlavní aktuality

facebook logo       pruvodce severem
ceska obec