uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Povinné informace

1. Název Statutární město Brno, městská část Brno-sever
2. Důvod a způsob založení Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je Brno statutárním městem. Městská část Brno-sever je dle Statutu města Brna jednou z 29 městských částí. Základními orgány městské části Brno-sever jsou zastupitelstvo, rada, starosta a úřad městské části. V čele Úřadu městské části Brno-sever stojí starosta. Nadřízeným orgánem Úřadu městské části Brno-sever je Magistrát města Brna.
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Adresa
        Bratislavská 251/70
        Zábrdovice
        601 47 Brno
Telefonní čísla
        spojovatelka: 545 542 111 / 532 151 111
        Kompletní telefonní seznam
Číslo faxu
        sekretariát starosty: 545 542 276
E-mail
        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Elektronická podatelna
        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky
        cqubvxs
4.1 Kontaktní poštovní adresa Bratislavská 251/70
Zábrdovice
601 47 Brno
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Úřad městské části Brno-sever
Bratislavská 251/70
Zábrdovice
601 47 Brno

Úřad městské části Brno-sever,
odbor bydlení
        Bratislavská 255/71
        Zábrdovice
        601 47 Brno

Úřad městské části Brno-sever,
podatelna poliklinika Lesná
        Halasovo náměstí 597/1
        Lesná
        601 47 Brno
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla

spojovatelka: +420 545 542 111 / +420 532 151 111
       Kompletní telefonní seznam

podatelna poliklinika Lesná: +420 725 425 239

4.5 Adresa internetových stránek

www.sever.brno.cz

4.6 Adresa podatelny

Bratislavská 251/70
Zábrdovice
601 47 Brno

Podání dokumentů v elektronické podobě je možné na datových nosičích, tj. CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW médiích nebo USB flash discích. Více informací.

Podatelna poliklinika Lesná (možno využít pro osobní podání)
        Halasovo náměstí 597/1
        Lesná
        601 47 Brno

4.7 Elektronická adresa podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Informace o elektronické podatelně ZDE.
 

Všeobecná elektronická adresa sloužící pro ostatní komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

cqubvxs

5. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 115-9579990277/0100
(variabilní symbol je nutno předem ověřit s příslušným referentem)

Platby spojené s bydlením a pronájmem nebytových prostor
č. ú.: 7227850247/0100
(variabilní symbol je nutno předem ověřit s příslušným referentem)

6. IČO 44992785
7. Plátce daně z přidané hodnoty DIČ: CZ44992785
8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Organizační struktura

Pravidla pro poskytování a použití dotací z rozpočtu městské části Brno-sever

Proklamace k zásadám rozvoje MČ Brno-sever

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace Svobodný přístup k informacím
10. Příjem podání a podnětů Veškerá podání a podněty lze doručit osobně prostřednictvím podatelny na adresy uvedené v bodě 4.6, poštou na adresu uvedenou v bodě 4.1, elektronicky na elektronickou adresu podatelny uvedenou v bodě 4.7 nebo do datové schránky uvedené v bodě 4.8.
11. Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Při výkonu samosprávy (samostatné působnosti) se městská část řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Při výkonu státní správy (přenesené působnosti) se městská část řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Mezi nejdůležitější používané předpisy patří:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy lze vyhledat ve Sbírce zákonů. Přístup ke Sbírce zákonů je možný v úředních hodinách na adrese uvedené v bodě 4.1.

Vnitřní poměry statutárního města Brna upravuje Statut města Brna, který stanovuje rozdělení pravomocí v oblasti samostatné a přenesené působnosti mezi orgány statutárního města Brna a orgány městských částí.

11.2 Vydané právní předpisy Městská část nevydává obecně závazné právní předpisy.
12. Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací V posledních 2 letech nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.
13. Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních smluv K poskytování informací nejsou potřebné vzory licenčních smluv, neboť nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
13.2 Výhradní licence Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2023

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2022

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2021

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2020

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2019

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2018