uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Volby 2024 – Evropský parlament

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 se budou konat na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 07.06.2024 se bude hlasovat v době od 14 hodin do 22 hodin.
V sobotu 08.06.2024 se bude hlasovat v době od 8 hodin do 14 hodin.

Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:
• každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
• občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen na území ČR k trvalému nebo přechodnému pobytu a současně podal žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 28.04.2024 do 16,00 hod.

Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní (§36 odst. 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
• osobně nejpozději 05.06.2024 do 16 hodin nebo
• písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31.05.2024 do 16 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (pouhý e-mail nestačí).

Voličské průkazy budou vydávány od 23.05.2024 do 05.06.2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu na ÚMČ Brno–sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, nebo jej voliči zašle.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb na adresu trvalého pobytu. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, obdrží volič ve volební místnosti novou sadu hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.


Volební okrsky MČ Brno-sever

Sídla volebních okrsků v MČ Brno-sever:

Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, Fišova 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá

ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská 4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Přadlácká 18, Slepá 14-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá, Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá

ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, Cejl 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Soudní sudá, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká 1-17 sudá i lichá, Přadlácká 20-30 sudá, Spolková

ZŠ Janouškova 2
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá, Třída generála Píky 2
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: náměstí SNP

ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá

ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 lichá, Tišnovská 94-168 sudá, Venhudova

SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31-33, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá

ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12–56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: Bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47–75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.

ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka,
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1-3, Šrámkova

ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá
Okrsek 20034: Brechtova
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 7 do konce lichá
Okrsek 20036: Haškova
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova

ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova
Okrsek 20039: Brožíkova
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10

Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková

ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová 1-17 sudá i lichá, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, U Dubu, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka,
Soběšice č. e. 52, 57, 105,
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Habrová 25, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Morávkova, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Útěchovská č.p. 322, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2–42 sudá,
Soběšice č. e. 6, 10, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 38, 42, 163, 182.

Informace pro cizince

Informujeme cizince – občany EU, kteří mají zájem hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu, že lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu končí v neděli 28.04.2024 v 16:00.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o době a místě konání voleb

Počet členů okrskové volební komise

Zasedání OVK

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Voličské průkazy

Voličské průkazy budou vydávány na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, oddělení matriky, 4. patro, dveře č. 70, od 23. 5. 2024 do 5. 6. 2024, každý pracovní den v době od 8 do 12 hodin a v úřední dny pondělí a středa v době od 8 do 17 hodin. Poslední den 5. 6. 2024 lze o průkaz osobně zažádat pouze do 16 hodin.

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 07. a 08.06.2024

Výsledky