uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby 2019 - Evropský parlament

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu.
V pátek 24. 5. 2019 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:
- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a současně podal žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 14. 4. 2019 do 16.00 hod.

Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní (§ 36 odst. 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.

Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.                            

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb do domovních schránek. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, obdrží volič ve volební místnosti novou sadu hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

Počet členů OVK

Stanovení počtu členů Okrskové volební komise

        

Podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

a o změně některých zákonů

stanovuji v Městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20 001 – 20 045

v souladu s § 16, písm. c

minimální počet členů OVK, který činí:

5 č l e n ů

V Brně dne 25. 3. 2019

                                                                           

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Statutární město Brno, Městská část Brno–sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 16 odst. 1 písm. f) oznamuji:


a) počet volebních okrsků v MČ Brno–sever : 45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004 Mendelova univerzita, Zemědělská 1
okrsek č. 20005 - 20012 ZŠ Merhautova 37
okrsek č. 20013 - 20016 ZŠ Janouškova 2
okrsek č. 20017 - 20019 ZŠ Jugoslávská 126
okrsek č. 20020 - 20022 ZŠ Zemědělská 29
okrsek č. 20023 - 20024 SPŠCH, Vranovská 65
okrsek č. 20025 - 20026 ZŠ nám. Republiky 10
okrsek č. 20027 ZŠ Cacovická 4
okrsek č. 20028 - 20032 Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
okrsek č. 20033 - 20037 ZŠ Blažkova 9
okrsek č. 20038 -20042 ZŠ Milénova 14
okrsek č. 20043 MK Okružní 21
okrsek č. 20044 - 20045 ZŠ Zeiberlichova 49


V Brně dne: 9. 4. 2019

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta MČ Brno – sever podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se konají dne:

24. 5. 2019 od 14,00 – 22,00 hodin
25. 5. 2019 od 8,00 – 14,00 hodin

2. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adresách v následujících ulicích je místem konání voleb:
Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, Fišova 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá,
Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá,
Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá,
Zemědělská 5-27 lichá
ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá,
Slepá 23-29 sudá i lichá
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská 4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Přadlácká 18, Slepá 14-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, Cejl 115-123 lichá,
Cejl 66 do konce sudá, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá,
Přadlácká 1-17 sudá i lichá, Přadlácká 24-30 sudá, Spolková
ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: náměstí SNP
ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá
ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá,
Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá,
Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 lichá, Tišnovská 94-168 sudá, Venhudova
SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, 
Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá 
Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá
ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12-56 sudá,
Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47-75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá,
Sportovní nábřeží, Tomkovo nám. 
ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka,
Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská 
Taneční konzervatoř, Nejedlého 3 
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka, Husovice č.e.10 
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové 
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova 
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1, Šrámkova 
ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá 
Okrsek 20034: Brechtova 
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá 
Okrsek 20036: Haškova 
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova 
ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova 
Okrsek 20039: Brožíkova 
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova 
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova 
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10 
Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1 
ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, U Dubu, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka
Soběšice č. e. 52, 57, 105 
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, 
Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, č. p. 322, Velkomoravská, 
Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2-42 sudá
Soběšice č. e. 6, 10, 22, 23, 25, 28, 38, 141

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. 
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu občanským průkazem nebo cestovním pasem a povolením k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.


V Brně dne 3. 5. 2019

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Formulář žádosti o voličský průkaz

Formulář žádosti o zápis / přenesení údajů do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU

Zasedání OVK

zasedani ovk 2019

Výsledky