uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Volby 2021 – Poslanecká sněmovna PČR

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 se budou konat na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 08.10.2021 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 09.10.2021 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 09.10.2021, dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08.10. a 09.10.2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnemvoleb, tj. do 01.10.2021.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 06.10.2021 do 16 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23.09.2021 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 05.10.2021. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Počet členů OVK

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

stanovuji v městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20001 - 20045

minimální počet členů okrskové volební komise, který činí:

5 členů

 

V Brně dne 22.07.2021

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:


a) počet volebních okrsků v MČ Brno-sever: 45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004     Mendelova univerzita, Zemědělská 1
okrsek č. 20005 - 20008     ZŠ Merhautova 37
okrsek č. 20009 - 20012     ZŠ Vranovská 17
okrsek č. 20013 - 20016     ZŠ Janouškova 2
okrsek č. 20017 - 20019     ZŠ Jugoslávská 126
okrsek č. 20020 - 20022     ZŠ Zemědělská 29
okrsek č. 20023 - 20024     SPŠCH, Vranovská 65
okrsek č. 20025 - 20026     ZŠ nám. Republiky 10
okrsek č. 20027                  ZŠ Cacovická 4
okrsek č. 20028 - 20032     Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
okrsek č. 20033 - 20037     ZŠ Blažkova 9
okrsek č. 20038 - 20042     ZŠ Milénova 14
okrsek č. 20043                  SC Brno-sever, Okružní 21
okrsek č. 20044 - 20045     ZŠ Zeiberlichova 49

V Brně dne 24.08.2021

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Starosta MČ Brno-sever podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne:

08.10.2021 od 14,00 do 22,00 hodin
09.10.2021 od 8,00 do 14,00 hodin

2. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adresách v následujících ulicích je místem konání voleb:

Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, Fišova 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá

ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská 4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Přadlácká 18, Slepá 14-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá

ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, Cejl 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká 1-17 sudá i lichá, Přadlácká 24-30 sudá, Spolková

ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: náměstí SNP

ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017:
Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá

ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 lichá, Tišnovská 94-168 sudá, Venhudova

SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá

ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12-56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47-75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.

ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1-3 lichá, Šrámkova

ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá
Okrsek 20034: Brechtova
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 7 do konce lichá
Okrsek 20036: Haškova
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova

ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova
Okrsek 20039: Brožíkova
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10

Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1

ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, U Dubu, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2-42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 38, 42,141,182.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

V Brně dne 20.09.2021

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Přehled volebních okrsků s příslušnými ulicemi

Mendelova univerzita, Zemědělská 1

Okrsek 20001
Drobného 40 do konce sudá
Erbenova
Fišova 21-27 lichá
Fišova 24-38 sudá

Okrsek 20002
Ant. Slavíka lichá
Černopolní 33 do konce lichá
Drobného 12-38 sudá
Fišova 2-22 sudá
Fišova 1-19 lichá
Helfertova 1-9 lichá
Martinkova
Schodová

Okrsek 20003
Černopolní 36-54 sudá
Durďákova 37-55 lichá
Durďákova 52-68 sudá
Lesnická 13-39 lichá
Lužova
Muchova
Tomanova
Trávníky 1-31 lichá
Trávníky 2-12 sudá
Zemědělská 2-26 sudá
Zemědělská 1-3 lichá

Okrsek 20004
Antala Staška
Babičkova
Lesnická sudá
Provazníkova 2-18 sudá
Zemědělská 28-68 sudá
Zemědělská 5-27 lichá

 

ZŠ Merhautova 37

Okrsek 20005
Hoblíkova 16-26 sudá
Kladivova sudá
Merhautova 1-13 lichá
Ryšánkova 1-9 lichá
Slepá 23-29 sudá i lichá

Okrsek 20006
Černopolní 1-8 sudá i lichá
Durďákova 2-4 sudá
Francouzská 7-101 lichá
Jugoslávská 5-19 lichá
Jugoslávská 4-6 sudá
Merhautova 2-46 sudá
Přadlácká 18
Slepá 14-22 sudá i lichá

Okrsek 20007
Helfertova 21-33 lichá
Helfertova 14-34 sudá
Hoblíkova 11-39 lichá
Hoblíkova 28-34 sudá
Jugoslávská 21-45 lichá
Jugoslávská 18-36 sudá
Lesnická 1-11 lichá
Ryšánkova 2-10 sudá
Slepá 36-48 sudá
Žampachova

Okrsek 20008
Antonína Slavíka sudá
Černopolní 9
Černopolní 10-34 sudá
Drobného 2-10 sudá
Durďákova 1-35 lichá
Durďákova 6-48 sudá
Helfertova 4-12 sudá
Helfertova 11-19 lichá
Hoblíkova 1-9 lichá
Hoblíkova 2-14 sudá
Kunzova
nám. 28. října 13-19
Slepá 31-37 lichá
Traubova sudá

 

ZŠ Vranovská 17

Okrsek 20009
Bratislavská 65 do konce lichá
Bratislavská 68 do konce sudá
Cejl 71-105 lichá
Cejl 115-123 lichá
Cejl 66 do konce sudá
Svitavské nábř. 15-17
Tkalcovská lichá

Okrsek 20010
Auerswaldova
Jana Svobody
Jugoslávská 1-3 sudá i lichá
Merhautova 62–68 sudá
Trávníčkova
Vranovská 1-23 lichá
Vranovská 2-32 sudá
Zubatého

Okrsek 20011
Helfertova 37-45 lichá
Helfertova 36-50 sudá
Jugoslávská 38-58 sudá
Merhautova 37-61 lichá
Merhautova 70-88 sudá
Sýpka
Těsnohlídkova

Okrsek 20012
Cejl 107-113 lichá
Francouzská 103-107 lichá
Francouzská 64-94 sudá
Hvězdová sudá
Přadlácká 1-17 sudá i lichá
Přadlácká 24-30 sudá
Spolková

 

ZŠ Janouškova

Okrsek 20013
Alešova
Fügnerova
Janouškova
Krkoškova 1-17 lichá
Krkoškova 2-20 sudá
Novotného
Pflegrova
Pospíšilova
Sládkova
Zátiší

Okrsek 20014
Bieblova 1-27 lichá
Mathonova 22 do konce sudá

Okrsek 20015
Bieblova 2-40 sudá

Okrsek 20016
náměstí SNP

 

ZŠ Jugoslávská 126

Okrsek 20017
Klidná
Kohoutova
Kotěrova
Merhautova 157 do konce lichá
Merhautova 200 do konce sudá
Slezákova

Okrsek 20018
Bendlova
Hansmannova
Klecandova
Krkoškova 22 do konce sudá
Krkoškova 19 do konce lichá
Provazníkova 5-45 lichá
Ševcova

Okrsek 20019
Maškova
Merhautova 129-155 lichá
Merhautova 182-198 sudá
Provazníkova 47-59 lichá
Provazníkova 42-88 sudá

 

ZŠ Zemědělská 29

Okrsek 20020
Břenkova
Jugoslávská 95-123 lichá
Jugoslávská 126-154 sudá
Mathonova 1-25 lichá
Mathonova 2-20 sudá
Provazníkova 20-40 sudá
Zemědělská 29 do konce lichá
Zemědělská 72 do konce sudá

Okrsek 20021
Demlova
Jugoslávská 57-93 lichá
Jugoslávská 60-124 sudá
Merhautova 63-95 lichá
Merhautova 90-126 sudá
Trávníky 35-83 lichá
Trávníky 14-76 sudá
Volejníkova
Zdráhalova

Okrsek 20022
Merhautova 97-127 lichá
Merhautova 128-180 sudá
Tišnovská 77-169 lichá
Tišnovská 94-168 sudá
Venhudova

 

SPŠCH Vranovská 65

Okrsek 20023 
Husovická
Mostecká
Sekaninova 1-10
Svitavská
Svitavské nábř. 31
Tišnovská 2-44 sudá
Tišnovská 5-37 lichá
Vranovská 27-49 lichá
Vranovská 34-54 sudá

Okrsek 20024
Dačického
Jilemnického
Nováčkova 1-10 sudá i lichá
Nováčkova 11-21 lichá
Rotalova 1-20
Svitavské nábř. 49-57
Tišnovská 39-73 lichá
Tišnovská 46-92 sudá
Vranovská 51-63 lichá
Vranovská 56-70 sudá

 

ZŠ nám. Republiky 10

Okrsek 20025
Dukelská tř. 65 do konce
Gargulákova
Lieberzeitova
Musilova
Nováčkova 12-56 sudá
Nováčkova 23-45 lichá
Rotalova 22 do konce
Třebízského
Vranovská 65-115 lichá
Vranovská 72-120 sudá

Okrsek 20026
bratří Mrštíků
Dukelská tř. 7-63
Elgartova
Hálkova
Kaloudova
nám. Republiky
Netušilova
Nováčkova 47-75 lichá
Nováčkova 58-76 sudá
Provazníkova 61-81 lichá
Provazníkova 90-94 sudá
Sportovní nábřeží
Tomkovo nám.

 

ZŠ Cacovická 4

Okrsek 20027
Buchtova
Cacovická
Horymírova
Hořejší
Lozíbky
Míčkova
Nouzová
Písečník
Rovinka
Skryjova
Soběšická 1-77 lichá
Soběšická 2-90 sudá
Valchařská

 

Taneční konzervatoř, Nejedlého 3

Okrsek 20028
Holubova
Marie Majerové
Okružní 1-21 lichá
Seifertova 2-8 sudá
Soběšická 79 do konce lichá
Soběšická 92 do konce sudá
Studená
Vyhlídka

Okrsek 20029
Barvy
Nejedlého 2 do konce sudá
Seifertova 12 do konce
Lesná č. e. 161

Okrsek 20030
Heleny Malířové

Okrsek 20031
Halasovo nám.
Nezvalova

Okrsek 20032
Arbesova
Nejedlého 1-3 lichá
Šrámkova

 

ZŠ Blažkova 9

Okrsek 20033
Majdalenky
Okružní 29-39 lichá

Okrsek 20034
Brechtova

Okrsek 20035
Blažkova
Ježkova
Nejedlého 7 do konce lichá

Okrsek 20036
Haškova

Okrsek 20037
Dusíkova
Kupkova
Plachtova
Šalounova
Španielova

 

ZŠ Milénova 14

Okrsek 20038
Slavíčkova
Třískalova

Okrsek 20039
Brožíkova

Okrsek 20040
Ibsenova
Loosova 11 do konce
Milénova

Okrsek 20041
Fillova
Vaculíkova

Okrsek 20042
Jurkovičova
Loosova 1-10

 

Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21

Okrsek 20043
Čekanková
Divišova
Dřínová
Hlohová
Hvozdíková
Kalinová
Kosatcová
Liliová
Narcisová
Tomečkova
Trtílkova
U Antoníčka
Zvonková
Lesná č. e. 1

 

ZŠ Zeiberlichova 49

Okrsek 20044
Drápelova
Habrová
Jetelová
Klarisky
Kobylín
Lovecká
Malinová
Mokrohorská
Na kovárně
Rozárka
Rygle
Školní
U Dubu
Útěchovská 49 do konce lichá
Útěchovská 72 do konce sudá
Weissova
Zdislavina
Zeiberlichova 35 do konce lichá
Zeiberlichova 44 do konce sudá
Zkratka
Soběšice č. e. 52, 57, 105

Okrsek 20045
Borová
Dohnalova
Klokočí
Loučná
Malý Růženec
Melatín
Na klínku
Na rychtě
Pod kaplí
Růženec
Síčka
Soběslavova
Štěpánkova
Útěchovská 1-47 lichá
Útěchovská 2-70 sudá
Velkomoravská
Výzkumní
Zeiberlichova 1-33 lichá
Zeiberlichova 2-42 sudá
Soběšice č. e. 6, 10, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 38, 42, 141, 182

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Se žádostmi o hlasování do přenosné volební schránky se obracejte na Ing. Helenu Přikrylovou na telefonním čísle 545 542 266, nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v tom případě uveďte telefonický kontakt na svoji osobu). Mimo základní pracovní dobu (pondělí, středa 8:00 – 17:00; úterý, čtvrtek 8:00 – 14:30; pátek 8:00 – 13:00) se se svými žádostmi obracejte na Mgr. Pavla Litavce na telefonním čísle 774 931 244.

Voličské průkazy

Voličské průkazy budou vydávány na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, oddělení matriky, 4. patro, dveře č. 70,  od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021, každý pracovní den v době od 8 do 12 hodin a v úřední dny pondělí a středa v době od 8 do 17 hodin. Poslední den 6. 10. 2021 lze o průkaz osobně zažádat pouze do 16 hodin.

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 08.10. a 09.10.2021

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vystavením voličského průkazu pro volby do Parlamentu ČR ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021

Školení OVK

skoleni ovk

Zasedání OVK

zasedani ovk

Výsledky