uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Volby 2021 – Poslanecká sněmovna PČR

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 se budou konat na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 08.10.2021 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 09.10.2021 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 09.10.2021, dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08.10. a 09.10.2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnemvoleb, tj. do 01.10.2021.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 06.10.2021 do 16. hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23.09.2021 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 05.10.2021. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Počet členů OVK

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

stanovuji v městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20001 - 20045

minimální počet členů okrskové volební komise, který činí:

5 členů

 

V Brně dne 22.07.2021

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:


a) počet volebních okrsků v MČ Brno-sever: 45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004     Mendelova univerzita, Zemědělská 1
okrsek č. 20005 - 20008     ZŠ Merhautova 37
okrsek č. 20009 - 20012     ZŠ Vranovská 17
okrsek č. 20013 - 20016     ZŠ Janouškova 2
okrsek č. 20017 - 20019     ZŠ Jugoslávská 126
okrsek č. 20020 - 20022     ZŠ Zemědělská 29
okrsek č. 20023 - 20024     SPŠCH, Vranovská 65
okrsek č. 20025 - 20026     ZŠ nám. Republiky 10
okrsek č. 20027                  ZŠ Cacovická 4
okrsek č. 20028 - 20032     Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
okrsek č. 20033 - 20037     ZŠ Blažkova 9
okrsek č. 20038 - 20042     ZŠ Milénova 14
okrsek č. 20043                  SC Brno-sever, Okružní 21
okrsek č. 20044 - 20045     ZŠ Zeiberlichova 49

V Brně dne 24.08.2021

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Formulář žádosti o voličský průkaz

Školení OVK

skoleni ovk

Zasedání OVK

zasedani ovk